ÁLTALÁNOS ELADÁSI FELTÉTELEK ÉS ELŐÍRÁSOK

Az Eladó által végzett termékek és/ vagy tartozékok (a továbbiakban "Termékek" vagy "Javak") minden értékesítése az alábbi feltételek szerint történik. Az Eladó Általános Szerződési Feltételei alóli felmentést kifejezetten a Vevő és az Eladó között létrejövő adásvételi szerződésben kell előírni. Bármely más feltétel, amelyre a Vevő vagy a megbízottja hivatkozik a rendelései során, nem alkalmazható, még akkor sem, ha az Eladó nem utasította el ezeket kifejezetten. A jelen feltételekben való bármely utalás a törvény rendelkezéseire úgy értelmezendő, mint a Joris Ide és a Vevő által megkötött szerződés idejében hatályos jogi rendelkezés, a hatályos formában, tartalommal és módban. Abban az esetben, ha a Vevő nem írta alá a Joris Ide Megrendelési visszaigazolást, a Javak átvételét (még akkor is, ha ezeket a Vevő később jelen Feltételeknek megfelelően elutasítja), akkor is a Vevő beleegyezését jelenti a jelen Szerződési feltételekbe.

1. ÁRAK

1.1. Az Eladó fenntartja a jogot az árajánlat segítségével a Vevővel közölt Ár egyoldalú megváltoztatására, abban az esetben, ha a gyártás megkezdéséig a szerződéskötés időpontjához képest a gyártási költségek a Vevővel nem összefüggő okokból megnövekednek. Az Ár egyoldalú növelése egyenesen arányos a termelési költségek növekedésével, és a változás írásbeli közlésétől számított 2 (két) munkanapon belül lép érvénybe, amennyiben a Vevő ezen időszakon belül nem emel kifogást. Abban az esetben, ha a Vevő kifogást emel, és a felek nem egyeznek meg az Áremelés mértékében, akkor a megrendelést a Vevő visszavonhatja, de az általa kifizetett előleget a szerződés egyoldalú felbontásának áraként visszatartják.
1.2. Abban az esetben, ha a Javak gyártási, tárolási vagy szállítási költségei nőnek azért, mert a Vevő módosított a becsült szállítási határidőn, a Javak mennyiségén vagy leírásában, vagy ha a Vevő utasításainak megváltoztatásából vagy a Joris Ide társaságnak a Vevő nem küldi el a megfelelő tájékoztatásokat vagy utasításokat (beleértve a Joris Ide értesítését bármely szállítási korlátozásokról), és emiatt késedelem következik be, akkor a Joris Ide fenntartja a jogot az Összár növelésére, amely tükrözni fogja a költség növekedését, és a Joris Ide a Javak kiszállítását megelőzően bármely időpontban értesítheti a Vevőt az Összár növekedésével kapcsolatban.
1.3. Abban az esetben, ha a Joris Ide egyedi terméket készít, vagy a Javak nem a Joris Ide által gyártott szabványos méretűek, akkor a Vevőnek a teljes árat ki kell fizetnie, mielőtt a rendelést Joris Ide legyártja.
1.4. A raklapok, a visszaváltható konténerek vagy a kiegészítők költségei az Összár mellett a Vevőt terhelik, ha ezek a Javak biztonságos kiszállításához szükségesek. Értéküket a Vevő visszakapja, feltéve, hogy a Joris Ide társaságnak sértetlenül küldik vissza a kézbesítéstől számított hét napon belül van.
1.5. A Vevő köteles a Joris Ide által kiállított számla hónapjának végétől számított 30 napon belül kifizetni a kiszámlázott összeget, még abban az esetben is, ha a szállítás nem történt meg és a Javak feletti tulajdonjog még nem került átruházásra a Vevőnek. Abban az esetben, ha a kifizetési napok eltérnek a fentiektől, akkor ezeket a Joris Ide és a Vevő között kötött hitelezési feltételek szerint határozzák meg.
1.6. A Joris Ide ügynökei és megbízottai nem jogosultak készpénzfizetés fogadására a Joris Ide számlájára. A Vevő által ilyen módon teljesített kifizetések nem tartoznak Joris Ide felelősségi körébe, és a Vevőnek nincs joga semmilyen követelést benyújtani Joris Ide társaságnak a visszatérítés érdekében.

2. DÍJAK ÉS ADÓK

2.1. Abban az esetben, ha a szállítás tárgyát képező Termékek a szállítás közösségen belüli jellege miatt mentesülnek az ÁFA alól, vagy azért adómentesek, mert exportra szánták ezeket, és a Vevő a saját felelősségére és saját kockázatára szállítja a Termékeket, akkor az Eladó megadja az ÁFA alóli mentesülést, feltéve, hogy a Vevő megfelelő bizonyítékot szolgáltat a szállításról és a szállított Termékek megérkezéséről a rendeltetési országba.
2.2. Az Összár nem tartalmazza az áltános forgalmi adót vagy egyéb helyi vagy nemzeti adókat, amelyeket a Vevő köteles a törvény értelmében kifizetni a Joris Ide társaságnak, és a Vevő ezeket a díjakat kifizeti a Joris Ide társaságnak.

3. A SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉNEK ELMULASZTÁSA

3.1. Az Eladó számlát állít ki a Vevőnek, és a Vevő kifizeti az Eladónak az euróban ("€" vagy "EUR") kiszámlázott összegett a számlázás napján a BNR-nél (Román Nemzeti Bank) érvényes árfolyamon + 1,5%.
3.2. A Vevő az Eladó által kiállított számlát (számlákat) az írásban közösen meghatározott határidőn belül fizeti ki. Abban az esetben, ha nem határoztak meg egy adott határidőt, akkor az árat a számla kézhezvételének napján kell kifizetni.
3.3. Abban az esetben, ha a számlát az esedékesség napján nem fizetik ki, akkor a Vevő késedelmi kötbért fizet az Eladónak, amelynek értéke 0,1% a tartozás összértékéből minden késedelmes nap után. A késedelmi kötbér érvényes a Vevőnak megítélt kifizetési határidő meghosszabbítására is, amelyet vagy az Eladó ítélt meg egy írásbeli okirattal vagy az illetékes bíróság döntött így.
3.4. A késedelmi kötbér kifizetése nem jogosítja fel a Vevőt az összes be nem fizetett összeg késleltetésére.
3.5. A fizetési határidő meghosszabbítása semmilyen körülmények között nem jelent megújítást. Még abban az esetben sem, ha a Vevőnek megítélik a fizetési határidő meghosszabbítását, az Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a fennmaradó, ki nem fizetett összeg 10%-át globális összegként kiszámlázza, 250,00 EUR minimális értékhatárral, az adminisztratív költségek és kifizetések fedezésére (beleértve a jogi tanácsadási költségek ésszerű kompenzációját) a kifizetetlen összeg (összegek) behajtása érdekében.
3.6. Egy adott számla kifizetésének elmulasztása maga után vonja a Vevő jogainak elvesztését az előzőleg kiállított számlák határidejét illetően, külön felhívás nélkül, és ennek következtében ezen számlák azonnali fizetési kötelezettséget.
3.7. Ilyen körülmények között, abban az esetben, ha a Vevő fizetésképtelen, vagy a befizetést nem lehet beszedni (például fizetési megbízás vagy csekk esetén nincs elegendő pénzalap), akkor az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy módosítsa a fizetési feltételeket úgy, hogy minden új szállítás esetén készpénzben vagy előlegben kell fizetni, és szükség esetén kérheti a Vevőtől a megfelelő írásbeli garancia benyújtását.
3.8. Abban az esetben, ha a Vevő nem tartja be az Eladó által megállapított új fizetési feltételeket, vagy nem nyújt be megfelelő garanciát, akkor az Eladónak jogában áll, hogy szabad megítélésére bízva felfüggessze az összes későbbi szállítást mindaddig, ameddig a teljes kifizetés meg nem érkezik, és adott esetben, a garancia meg nem érkezik, vagy az összes regisztrált Termékek megrendelését elutasíthatja/ felmondhatja, függetlenül attól, hogy azokat elfogadták vagy sem, a Vevővel szembeni bármilyen kötelezettség nélkül. Az elutasításról/ felmondásról a Vevőt írásban, bármilyen kommunikációs eszközzel értesíti, a jelen általános értékesítési feltételekkel összhangban.
3.9. A Vevő által benyújtott követelések nem jogosítják fel a számla vagy a tartozás kifizetésének halasztására.
3.10. Abban az esetben, ha a Vevő nem veszi át a termékeket a szállítási határidőkor, az Eladónak felróhatatlan okok miatt, akkor az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy felszólítás vagy további értesítés nélkül raktározási díjat számlázzon ki, amelynek értéke az át nem vett Termékek kiszámlázott értékének 0,5% -a naponta. Abban az esetben, ha a Termékeket a Vevő a kiszállítás eredeti időpontjától számított 30 (harminc) napon belül nem veszi át, az Eladó fenntartja a jogot a szerződés felmondására/ megszűntetésére, az alábbi 11. pont rendelkezéseinek sérelme nélkül.
3.11. Függetlenül az Eladó szerződésfelmondási/ megszűntetési döntéséről, ez jogosult arra, hogy eladja az árut, ezért a Vevőnek kell kifizetnie a megállapított ár és az áru eladási ára közötti különbséget, illetve a Vevő által át nem vett áru eladásával kapcsolatos összes költséget, amit az Eladó fizetett ki.
3.12. Az Eladó nem köteles harmadik felekkel ugyanolyan feltételek mellett szerződést kötni, mint a Vevővel. Ugyanakkor, a Vevő köteles kártérítést fizetni az Eladónak az áruátvételi kötelezettség elmulasztása miatt elszenvedett károkért. Abban az esetben, ha az Eladó a Vevő által át nem vett árut értékesíteni szeretné, akkor erről előzetesen értesíti a Vevőt bármely kommunikációs módon.

4. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. AZ ELADÓ kötelezettségei a következők:
a) az értékesített termékeket a határidőket betartva átadja, a szerződött mennyiségi és minőségi feltételek szerint, de kizárólag abban az esetben, ha a Vevő teljesítette szerződéses kötelezettségeit. A Javak mennyisége, minősége és leírása, valamint az azokkal kapcsolatos előírások a Joris Ide megrendelési visszaigazolásában találhatók. A Joris Ide fenntartja magának a jogot arra, hogy módosítsa a Javak előírásait, amelyek szükségesek a biztonsági követelményeknek vagy más jogi követelményeknek való megfeleléshez, vagy amelyek nem befolyásolják ezen termékek minőségét vagy teljesítményét
b) a termékeket a mellékletben meghatározott határidőn belül kiszállítja, különben a késedelem minden napja után 0,1% -os késedelmi kötbért fizet, a kötbér kiszámításának alapja a ki nem szállított termékek értéke;
c) szavatol a Vevőnek az értékesítés tárgyát képező termékek elperlése ellen;
d) biztosítja térítés ellenében a termékek kiszállítását, ha a Vevő kérte ezt a megrendelésben/ szerződésben, és előzetesen elfogadta a kiszállítási díjat;
e) ingyenesen és legfeljebb 30 napon belül kicseréli a nem megfelelő termékeket, ha az Eladó írásban elfogadta a Vevő által bejelentett nem megfelelőséget, és ha nem lehetséges a nem megfelelőség kijavítása;
f) az adásvételi szerződés rendelkezéseinek bizalmas jellegét megőrzi, a Vevőnek okozott esetleges károkért teljes felelősséget vállal és kártérítést fizet;
4.2. A VEVŐ kötelezettségei a következők:
a) az adásvételi szerződés mellékletében meghatározza a szerződött termékek típusát és méreteit, illetve mennyiségét, és ha ezeket az információkat nem részletezték teljes mértékben a mellékletben, akkor írásban közöli ezeket az Eladóval, különben a szállítmányok kiszállítási határidejét megfelelő módon késleltetik. A Vevő által benyújtott bármilyen rendelés nem tekinthető elfogadottnak a Joris Ide által, illetve egyetlen szerződés sem lép hatályba a felek között, addig, ameddig a Joris Ide ezt írásban visszaigazolja és egyetértését kifejezi. A Vevő felelős a Joris Ide társasággal szemben a Joris Ide megrendelési visszaigazolásán szereplő információk pontosságának biztosításáért, valamint felelős a Joris Ide társaságnak bármely más a Javakkal kapcsolatos szükséges információt hasznos időben közölni annak érdekében, hogy a Joris Ide a Szerződést végrehajthassa, annak feltételei és előírásai szerint.

b) kifizeti az Eladónak a termékek árát, és esetenként a kiszállítási díjat, az adásvételi szerződésben meghatározott feltételek szerint, ellenkező esetben minden késedelmes nap után 0,1% -os késedelmi kötbért fizet, a késedelmi kötbéri kiszámítási alapja a kifizetetlen tartozás értéke. A kötbér értéke meghaladhatja a kiszámítási alap értékét;
c) teljes mértékben és határidőben átveszi az összes szerződött terméket;
d) a megrendelt termékeket határidőben átveszi az Eladó székhelyéről és biztosítja ezen termékek szállítását, kivéve, ha a szerződés másként rendelkezik;
e) a termékek kiszállítását megfelelő szállítóeszközzel végezze, a szállítóeszköz kötelezően oldalsó felrakodású és hossza legalább a szerződés tárgyát képező anyagok maximális hosszával egyenlő;
f) a termékeket átveszi, ha minőségi és mennyiségi szempontból megfelelőek, és betartja a mellékelt JORIS IDE “Műszaki katalógus” utasításait, amelyek többek között a termékek kezelésére, tárolására, üzembe helyezésére és működtetésére vonatkoznak;
g) saját eszközeivel a lehető leghamarabb biztosítja a megvásárolt termékek kirakodását és megfelelő kezelését anélkül, hogy károsítaná a harmadik felek termékeit a szállítóeszközben;
h) mindent szükséges és törvényes lépést megtesz az áruk kifizetése érdekében az adásvételi szerződés feltételei szerint;
i) az adásvételi szerződés rendelkezéseinek bizalmas jellegét megőrzi, az Eladónak okozott esetleges károkért teljes felelősséget vállal és kártérítést fizet.

5. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

5.1. Az áruk kiszállítása az adásvételi szerződés speciális feltételei szerint történik, kiegészítőleg, illetve külön rendelkezések hiányában a jelen általános feltételekben foglaltak az irányadók.
5.2. Az Eladó előzőleg tájékoztatja a Vevőt az áru kiszállításának határidejéről. A megrendelés visszaigazolásában feltüntetett szállítási határidők nem kötelező jellegűek, az Eladó nem vállal felelősséget a szállítási késedelemért, kivéve, ha az adott szállítási időpontokat az Eladó külön dokumentumban írásban és megjegyzések nélkül visszaigazolta. Ez utóbbi esetben az Eladó jogosult a szállítási határidőket egyoldalúan írásban megváltoztatni, ha objektív okok miatt, mint például az alapanyagok szállításának késése vagy egyes gyártóberendezések meghibásodása, nem tudja teljesíteni a szállítást a kezdetben meghatározott határidők szerint. Az új szállítási feltételeket a Vevővel írásban közöli. A termékek kiszállítását az Eladó a Vevő által megjelölt címra kizárólag akkor végzi, ha a Vevő ezt megrendelésével kifejezetten kérte és a szállítási díjat elfogadta. A kiszállítás standard szállítási módként csuklós járművekkel történik. Azonban, a Joris Ide társaság belátása szerint más típusú járműveket is használhat. Abban az esetben, ha a Vevőnek konkrét járműigénye van, vagy ha a szállításhoz használt jármű mérete korlátozott, akkor ezt a Vevőnek szállítási korlátozásként kell közölnie a Joris Ide Megrendelési visszaigazolásban.

5.3. Ha a megrendelési visszaigazolásban nincs másként meghatározva, akkor a Termékek értékesítése a közvetlenül az Eladó gyárából történik (a Vevő járművére történő felrakodással). A termékeket az Eladó szabványos csomagolásában szállítják ki, és ezek az Eladó szabványos címkéivel és jelöléseivel vannak ellátva.
5.4. Abban az esetben, ha az árut a Vevő vagy a Vevő által kijelölt fuvarozó szállítja, akkor a kockázatok átruházódnak a Vevőre a termékek szállítóeszközbe történő berakodásának időpontjától, és ez tekintendő a kiszállítás pillanatának.
5.5. Abban az esetben, ha az Eladó nem tudja kiszállítani a termékeket a szállítási határidőnek megfelelően, akkor köteles értesíteni a Vevőt erről a tényről, jelezve a késedelem okait, és ha lehetséges, a becsült kiszállítási határidőt.
5.6. Ha a termékek kiszállítása késedelmmel történik a Vevő miatt, akkor a termék kockázatai az eredeti átadási időponttól kezdve átruházódnak a Vevőre.
5.7. Ha a felek nem állapodtak meg másként, az Eladó részleges szállításokat is végezhet. Ha a Joris Ide nem teljesíti a Javak egy vagy több részletben történő kiszállítását, akkor sem jogosult a Vevő a Szerződés teljes mértékben való felmondására/ megszűntetésére.
5.8. Az értékesített termékekhez szállítási értesítést és/ vagy számlát, minőségi tanúsítványt és jótállási bizonylatot csatolnak. A Javak Vevő általi átvétele egyúttal a fent említett okiratok átvételét is feltételezi.
5.9. Az eladott áruk tulajdonjoga átruházódik az Eladóról a Vevőre a termékár és a kapcsolódó díjak teljes mértékben való kifizetésének napján.

6. AZ ÁRU ELLENŐRZÉSE ÉS ÁTVÉTELE

6.1. Az Eladó köteles átadni az árut a szerződésben meghatározott helyen, és átruházni a Vevőre a termékek feletti tulajdonjogot a teljes ár beszedése után.
6.2. A Vevő vállalja, hogy átveszi az árut a mennyiségi és minőségi átvétel befejezése után, amely eljárást egy átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Kiszállításkor a Vevő megvizsgálja a Termékeket, és összehasonlítja többek között a kiszállított Termékek mennyiségét, méretét, súlyát és a megrendelési visszaigazolásában szereplő leírásnak való megfelelőségét, és a Termékeken látható sérüléseket a szállítási dokumentumon feljegyzi. A szállítás Vevő általi fenntartások nélküli elfogadása azt jelenti, hogy megerősíti, hogy a szállítás teljes mértékben megfelel a megrendelés visszaigazolásának. A Termékek átvételekor ésszerűen nem észlelhető nyilvánvaló minőségi eltérések tekintetében a Vevőnek a kézbesítéstől számított 24 órája van arra, hogy kiállítson ezekről egy jegyzőkönyvet és ezt közölje az Eladóval, illetve távolról és közelről készített fényképeket küldjön a kifogásolt Termékekről.
6.3. Ha az átvételi jegyzőkönyvben szereplő nem megfelelőségek miatt a Vevő megtagadja az áru teljes vagy részleges átvételét, akkor az átvétel megtagadásának tárgyát képező árut a Vevő a szokásos raktározási és tárolási feltételek mellett tárolja, a Vevő felelős a felügyeletért. A raktározás addig az időtartamig történik, ameddig az Eladónak szüksége van a Vevő által bejelentett nem megfelelőség ellenőrzésére, és a javítási javaslat megtetételére, de legfeljebb 15 napig. A Vevő azonnal értesíti az Eladót az áru átvételének elutasításáról, valamint a raktározás helyéről. A Vevő nem tagadhatja meg az áru átvételét, kivéve, ha az árunak 80%-ot meghaladó minőségi hibája vagy nem megfelelősége van. A Vevő 80%-nál kisebb arányú hibák vagy minőségi hiányosságok esetleges visszautasítása nem minősül visszautasításnak, és a Javak sérülésének és/ vagy véletlenszerű, teljes vagy részleges elvesztésének kockázata a Vevőt terheli.
6.4. Abban az esetben, ha a Javakat az Eladó által választott szállító útján juttatják el a Vevőhöz, akkor Vevő köteles közvetlenül a Javak átvétele után azok állapotának ellenőrzésére, valamint minden látszólagos hibákat, minőségi vagy mennyiségi hiányosságot az átvételi jegyzőkönyvben feljegyezni, a 6.2. cikkelyben meghatározott feltételek szerint, és 24 órán belül közli mindezt az Eladóval. A szerződésben meghatározott károkkal/ hiányosságokkal kapcsolatos bejelentési elmulasztás esetében a Vevő elveszíti az őt megillető jogokat, a Javakat megfelőlenek tekintik, a Joris Ide nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen hibákért vagy az előírások be nem tartásáért, és a Vevő köteles megfizetni a javak Összárát.
6.5. Abban az esetben, ha a Javakat a Vevő által választott szállító útján juttatják el a Vevőhöz, akkor a Vevő a fuvarozási szerződésben köteles kikötni a fuvarozó kötelezettségét, hogy a Javak átvételekor ellenőrizze a Javak látható állapotát és mennyiségét, a fuvarozó átvételkor feljegyzi a fuvarozási okiratokban az átvételkor látható nem megfelelőségeket. A Vevő köteles a Javak az általa választott fuvarozótól történő átvételét követően haladéktalanul ellenőrizni azok állapotát, amennyiben olyan hibát, minőségi hiányosságot vagy egyéb nem megfelelőséget észlel, amelyet a fuvarozó az áru átvételekor az Eladótól nem láthatott, akkor ezt az átvételi jegyzőkönyvben feljegyezi, a 6.2. cikkelyben meghatározott feltételek szerint, és 24 órán belül közli mindezt az Eladóval. Bármilyen eltérés a Javak fuvarozó Eladó általi átvételi állapota és a Vevő fuvarozótól való átadási állapot között, a Vevőt arra kötelezi, hogy a fuvarozóval szemben eljárást indítson, ha a fuvarozótól való átvétel időpontjában ilyen ellentmondást észlelhtett az Eladó.
6.6. Az áru elutasítása nem egyenlő a szerződés felmondásával vagy megszűnésével. 

6.7. A látszólagos hibák vagy mennyiségi és minőségi hiányosságok bejelentésével egyidőben, a Vevő köteles az Eladó kérésére minden szükséges dokumentumot és információt átadni a Vevő által tett panasz megoldása érdekében. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt az elvégzett ellenőrzések eredményéről, és ennek függvényében az Eladó megjavítja a nem megfelelőséget, kicseréli a nem megfelelő árut, visszatéríti a vételárat, csökkenti az árat, ha a nem megfelelőség nem befolyásolja a termék használatát, vagy, abban az esetben, ha az Eladó által választott fuvarozó által történő szállítás esetén, vagy olyan helyzet esetén, amikor a Vevő által választott fuvarozó az Eladóval kötött fuvarokmányban mennyiségi hiányosságokat említ, az Eladó köteles a mennyiségi hiányosságokat pótolni. Az Eladó a bejelentett hiányosságok pótlásáról a 6.2. cikkely előírásai szerint megírt átvételi jegyzőkönyv kézhezvételétől számított legfeljebb 15 napon belül intézkedik, anélkül, hogy az Eladó köteles lenne a Vevőnek bármilyen más kártérítést fizetni.
6.8. Az Eladó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő szállításából eredő hibákért. 

6.9. Abban az esetben, ha a Vevő nem tesz panaszt mennyiségi hiányosságokra a termékek kiszállítása során, és nem említi meg ezeket az átvételi jegyzőkönyvben, akkor a Vevő elveszti a jogot, hogy utólag panaszt tegyen ezekre a hiányosságokra.
6.10. Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevő vagy az Eladó által nem engedélyezett harmadik fél által végzett áruk helytelen használatából, a hibás karbantartási munkálatokból, a helytelen beszerelési munkálatokból, a helytelen kezelésből és/ vagy tárolásból eredő hibákért, illetve az Eladó hozzájárulása nélkül végzett módosításokért.
6.11. Bizonyos termékek elutasítása nem mentesíti a Vevőt az olyan termékek kifizetésére vonatkozó kötelezettség alól, amelyeket nem tagad meg, illetve nem mentesíti az adásvételi szerződés alapján fennálló egyéb kötelezettségek alól.
6.12. Abban az esetben, ha a Vevő hibára vagy egyéb nem megfelelőségre tett panaszt a 6.4. és 6.5. cikkelyek szerint, akkor a Javak beszerelése vagy bármilyen más módon történő felhasználása, mielőtt azokat az Eladó ellenőrizné, a Vevő azon jogának elvesztését vonja maga után, hogy az igényelt hibákat vagy nem megfelelőségeket kijavítsák. Abban az esetben, ha a Vevő a Javak beszerelése vagy egyéb módon történő felhasználása után hibára vagy nem megfelelőségre hivatkozik, akkor legfeljebb árleszállítást követelhet, ha a kijavítás/ kicserélés a körülményekhez képest aránytalan költséggel járna.
6.13. Fogyasztók esetében a Termékek hibáinak megállapítása és javítása a 140/2021 számú Romániában hatályos Sürgősségi Kormányrendelet 9. cikkelyének (1) bekezdése és 11-14. cikkelyének előírásai, illetve a kérdésben hatályos egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések alapján történik.

7. GARANCIA

7.1. Az eladó garantálja (i), hogy a szállításkor a Termékek megfelelnek a megrendelési visszaigazolásában szereplő előírásoknak, elfogadottnak tekintendőek az általánosan elfogadott európai törvényeknek és a Termékekre vonatkozó egyedi szabályokban meghatározott kis eltéréseknek, (ii) hogy a kézbesítés dátumától számított 2 évig a Termékek nem rozsdásodnak (az előírások a továbbiakban: "Jótállás"), feltéve hogy a jelen feltételeket betartják.
7.2. Minden az Eladó által, szóban és írásban szolgáltatott műszaki adat a Termékek használata előtt és/ vagy a használata idejére vonatkozóan, jóhiszeműen és az általa adott időpontban birtokolt tudásának megfelelően történik. Ezen információ azonban nem érinti a Vevő azon kötelezettségét, hogy értékelje az Eladó által kiszállított Termékeket az alkalmasság és a feldolgozó eszközökkel és/ vagy alkalmazásokkal való megfelelőség szempontjából, amelyekre a Vevő útolag szeretné a termékeket használni. Utólag a Vevő kizárólag ezekre az ellenőrzésekre hivatkozhat. A Termékek meghatározott felhasználási célú felhasználásáért és feldolgozásáért kizárólag a Vevő felelős. A Joris Ide alkalmazottai vagy ügynökei nem jogosultak nyilatkozattételre, vagy jótállási bizonylat nyújtásra a Javakra, a Joris Ide írásos beleegyezése nélkül. A Szerződés aláírásával a Vevő tudomásul veszi, hogy nem támaszkodnak visszaigazolás nélküli nyilatkozatokra. A Joris Ide által, vagy az alkalmazottai vagy ügynökei által adott bármilyen tanács és ajánlás a Vevőnek vagy alkalmazottainak vagy ügynökeinek a Javak tárolását, alkalmazását, telepítését vagy használatát illetően, amelyeket a Joris Ide nem erősített meg írásban, a Vevő teljes egészében saját kockázatára alkalmaz, ezért a Joris Ide nem felelős semmilyen nem megerősített tanácsért vagy ajánlásért.
7.3. A Jótállás alkalmazási feltételei:
7.3.1. A fenti jótállás alkalmazandó, feltéve, hogy a Termékek vagy bármelyik összetevőjük:
i. mindig az eredeti csomagolásban és az Eladó által feltüntetett feltételek szerint szállítanak és tárolnak (többek között le kell takarni és biztonságos helyen tárolni, megőrizni a minimális tárolási hőmérsékletet, a maximális páratartalmat, a semleges légkört stb.), vagy ennek hiányában legalább az ezen terméktípus esetében általánosan elfogadott gyakorlatnak megfelelően kell tárolni;
ii. mindig az Eladó utasításainak és irányelveinek megfelelően kezelnek, vagy ennek hiányában legalább az ezen terméktípus esetében általánosan elfogadott óvintézkedések és javaslatok szerint;
iii. az Eladó utasításainak és irányelveinek megfelelően szerelnek fel (például a védőfóliával lefedett Termékek esetében, a felszereléskor a fóliát el kell távolítani bármilyen szabálytalanság észlelésére és azonnali bejelentésére), vagy ennek hiányában legalább az ezen terméktípus esetében általánosan elfogadott óvintézkedések és javaslatok szerint;
iv. a feldolgozás vagy a beszerelés előtt ne tárolják nem megfelelő körülmények között, és semmilyen jogosulatlan kiegészítést, módosítást és javítást, vagy semmilyen javítási kísérletet ne végezzenek;
v. mindig “normális körülmények” között használják rendeltetésszerűen a tervezett célokra, és ne használják visszaéléssel, ne károsítsák vagy ne használják helytelenül. A jelen záradék összefüggésében a "normális körülmények" között történő használat a szóban forgó Termék szokásos használatát jelenti, az Eladó által megadott célnak és/ vagy ajánlásoknak megfelelően;
vi. az Eladó utasításai szerint tartják karban, vagy ezek hiányában legalább az ezen terméktípusokra általánosan elfogadott határidők és módszerek szerint;

7.3.2. Az erre a Terméktípusra általánosan elfogadott szabályok, felhasználások és gyakorlatok mellett, a Vevőnek, illetve viszonteladás esetén a Vevő ügyfélének a következő kötelezettségei vannak (figyelembe véve az összes szabályzatot és használati utasítást a feldolgozási jó gyakorlatokkal kapcsolatban, valamint az összes biztonsági intézkedést és óvintézkedést az alábbi utasítások végrehajtásával kapcsolatban):
7.3.2.1. védelem nélküli élekkel való vágás vagy korrózió esetén haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket a Termék retusálásához, az Eladó által javasolt anyagok és technikák segítségével;
7.3.2.2. rendszeresen ellenőrizze a Termékeket és az épületszigetelést, évente legalább egyszer; és
7.3.2.3. rendszeresen tisztítsa meg és retusálja a Termékeket, amennyiben ez szükséges, az Eladó utasításainak és irányelveinek megfelelően, vagy ezek hiányában az ezen Terméktípusra általánosan elfogadott módszerek és óvintézkedések használatával.

7.4. Az Eladó nem vállal felelősséget a Termékek vagy azok bármely összetevőjének hibáiért, hiányosságaiért, vesztességeiért vagy károkozásáért a következők miatt:
(i) a feldolgozás vagy a beszerelés előtt az Eladó irányelveinek és utasításainak nem megfelelő raktározási körülményeknek tulajdonítható kondenzáció, penészesedés vagy foltosodás, vagy ennek hiányában az ezen Terméktípusra általánosan elfogadott gyakorlatokkal való nem megfelelőség, abnormális munkakörülmények, a Joris Ide írásban közölt utasításainak be nem tartása, helytelen használat, a Javak módosítása vagy javítása a Joris Ide jóváhagyása nélkül, vagy
(ii) a védőbevonattal nem borított levágott élek korróziója vagy korrózió vagy gőztermelés a Termékek és/ vagy a védőréteg korróziós anyagokkal és gőzökkel, savakkal, bázisokkal vagy dörzsölő mosószerekkel történő reakciója következtében, vagy
(iii) a szélsőséges hőmérsékleteknek való kitétel vagy
(iv) kopás vagy korrózió vagy más hatások, amelyeket az épület belsejében lévő tényezők vagy a szennyező anyagrétegek vagy a rendellenes légköri szennyezés okozott, vagy a gőzzel vagy az agresszív vegyszerekkel való érintkezése következtében keletkeznek vagy
(v) a természetes vagy mesterséges forrásokból származó gázok, gőzök vagy káros vegyi anyagok kibocsátása azon a helyen, ahol a termékeket beépítették vagy legtöbb 500 méteren belül vagy
(vi) a szennyeződés felgyülemlése vagy vízmennyiség képződése a tetőkön és/ vagy a rétegek elégtelen lezárása, úgy, hogy a szennyező anyagok a rétegek közé kerülnek vagy
(vii) a 14. cikkelyben meghatározott bármely vis maior kényszerhelyzet körülmény vagy jelenség, mint a földrengés, a jégeső, a vihar, a hurrikán, a robbanás, a tűz, a polgári zavargás, a háború vagy más hasonló körülmény által okozott kár, amelyek nem tartoznak az Eladó felelősségi körébe vagy
(viii) a Vevő vagy bármely harmadik fél (többek között a Vevő munkásai, alkalmazottai, ügyfelei, ügynökei, szállítmányozói és vállalkozói) által végrehajtott bármely tett vagy mulasztás;
(ix) 5%-nál kisebb lejtésű tetők.
7.5. Egy harmadik fél által gyártott és az Eladó által szállított bármely termékre vagy annak egy alkatrészére a gyártó által biztosított eredeti garancia vonatkozik, és az Eladó ugyanazt a jótállást nyújtja, amelyet a termék gyártójától kapott. A fenti garancia nem terjed ki a Javakba beépített azon alkatrészekre, anyagokra vagy berendezésekre, amelyeket nem a Joris Ide gyárt, és amelyekre a Vevőnek kizárólag joga van a Joris Ide által a gyártótól megkapott jótállásra. A Joris Ide nem vállal felelősséget a fenti garancia (vagy bármely más ígéret, feltétel vagy garancia) alapján, ha az Összárat a szakemberként kezelendő Vevő nem fizette ki a fizetési határidőig.

7.6. Árnyalatok és színek. Ha írásbeli dokumentum másként nem rendelkezik, az Eladó nem garantálja az árnyalatok és színek egyenletességét. Azonban abban az esetben, ha e tekintetben záradékot írnak elő, akkor az egyenletességet az adott időben és az adott tevékenységi ágazatban helyi szinten elfogadott gyakorlatok alapján értékelik. Az Eladó által rendelkezésre bocsátott színdiagrammok és/ vagy képek a katalógusokból, szórólapokból és egyéb színes anyagokból a Termékeket illetően kizárólag tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a kiszállított Termékek tényleges színeitől és árnyalataitól.
7.7. Javítási vagy kicserélési kérelmek a Jótállás szerint. Minden Jótállással kapcsolatos igényt részletes tájékoztatással és indoklással küldenek el az Eladónak tértivevényes ajánlott levélben, a hiba vagy a nem megfelelőség megállapításának vagy megfigyelésének napjától számított két (2) napon belül, vagy attól az időponttól számítva, amikor először lehetett ezt megfigyelni, amennyiben nincsenek ezzel ellentétes kötelező jogszabályi rendelkezések.
7.8. A jótállás által kínált kompenzációs intézkedések
7.8.1. Abban az esetben, ha az Eladó meggyőződik arról, hogy a kiszállított Termék vagy annak bármely alkatrésze nem felel meg a Jótállásnak, akkor az Eladó a Vevő kérésére az alábbi kompenzációs lehetőségek egyikét nyújtja:
(i) az érintett Termék vagy alkatrész javítása, kiigazítása vagy beállítása, vagy
(ii) a Termék vagy az alkatrész (alkatrészek) kicserélése, vagy
(iii) az ár visszatérítése, vagy
(iv) árcsökkentés.
A cserealkatrészek legalább az eredeti alkatrészekkel funkcionálisan egyenértékűek.
A kicserélt Termékek és/ vagy alkatrészek feletti tulajdonjog visszaruházódik az Eladóra, és a Vevő köteles arra, hogy kérésére visszaküldje ezeket az Eladónak, a kapcsolódó költségeket az Eladó fedezi.

7.8.2. A hibás Termékek vagy alkatrészek visszaszállítása az Eladóhoz és vissza a Vevőhöz:
a) A Vevő semmilyen esetben sem küld vissza egy Terméket vagy annak hibás alkatrészét az Eladónak az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
b) Az Eladónak bármely Termék vagy hibás alkatrész visszaküldése előtt, az Eladó és a Vevő közösen megállapodnak abban, hogy a hibás termék javítása vagy kicserélése a Termék telepítésének helyén vagy az Eladó telephelyén vagy az Eladó által

meghatározott bármely más helyen történik.
c) A hibás Termékkel vagy annak alkatrészével az Eladónak való elküldése a javítás vagy kicserélés érdekében kapcsolatos összes csomagolási, szállítási és biztosítási költséget a Vevő viseli, amennyiben megállapítják, hogy a javításra vagy a cserére nem volt szükség. Ugyanazokat a költségeket az Eladó viseli, ha megállapítják, hogy lényeges javításra vagy cserékre volt valóban szükség.
7.8.3. A 8.8.1. cikkelyben meghatározott kompenzációs intézkedések a Vevő egyetlen jogát és az Eladó kizárólagos felelősségét képezik a Jótállást illetően, és értékük semmilyen esetre sem haladhatja meg a kicserélt Termék eladási árát, kizárva így bármilyen kapcsolódó kár megtérítését.
7.8.4. A 7.8.2. cikkelyben meghatározott kompenzációs intézkedések alapján az egyetlen olyan kiegészítő kártérítés, amelyre a Vevő jogosult, azok az alkalmazandó piaci díjaknak megfelelő telepítési vagy leszerelési költségek, ha megállapítást nyer, hogy a hibák nem léteztek és nem voltak kimutathatóak a Termék telepítésével vagy beszerelése előtt, azzal a feltétellel, hogy a Vevő teljesítette a károk korlátozására vonatkozó kötelezettségeit, és szigorúan betartotta az összes telepítési/ beszerelési eljárást, és kifejezetten kijelentve, hogy ez a kompenzáció kizár minden más mellékes kárral kapcsolatos kártérítést.
7.9. Az ezen értékesítési feltételek által biztosított Jótállás nem vonatkozik azon termékekre, amelyeket a Vevő teljesen tudatosan a látható hibák és deformációk ellenére megvásárolt és/ vagy a "másodosztályú minőség" cimkével ellátott Termékekre.
7.10. Az Eladó garantálja (i) hogy a Termék a kiszállítás időpontjában megfelel a megrendelési visszaigazolásban szereplő előírásoknak, az általánosan elfogadott hatályos európai szabályok és a termékekre vonatkozó egyedi szabályok szerint meghatározott kisebb eltérések elfogadottnak tekintendőek, (ii) az 1. Táblázatban megadott időtartamra, a szállítás időpontjától számítva, a rozsdásodás és a festéklepergés nem érinti a Termékeket, feltéve, hogy az itt leírt feltételek betartásra kerülnek.
1. Táblázat Jótállási idő (JI) és átlagos használati idő (ÁHI) években a Joris Ide termékekre (a lemez kilyukadását és festéklepergést illetően).

Jótállási idő (évek)

Jótállási idő: a lemez nem lyukad ki, a festék nem pereg le

Kiegészítő díj

0%

5%

10%

JI                    

JI

JI

ÁHI

Polieszter lemez vastagsága

Lemez

25 mikron

2

2 standard + 3

2 standard + 8

25

Lemez

35 mikron

2

2 standard + 3

2 standard + 8

25

Matt lemez

35 mikron

2

2 standard + 3

2 standard + 8

25

0,35 mm-es lemez

25 mikron

2

-

-

5

Horganyzott lemez könnyű szerkezetekre

 

2

 

-

 

-

 

50

7.11. A Vevőnek lehetősége nyílik kiterjesztett jótállás megvásárlására, amely biztosítja a 7.1.-7.10 pontok által előírt standard szavatossági idő meghosszabbítását. A kiterjesztett jótállás a termékvásárláskor vehető meg. A kiterjesztett jótállásra érvényes a 7.1.-7.10. pontok által meghatározott összes előírás a standard jótállást illetően.
7.12. A kiterjesztett jótállási költség a kiszállított termékek értékének 5%-a + ÁFA, 3 év kiterjesztett jótállás esetén, a kiszállított termékek értékének 10%-a + ÁFA, 8 év kiterjesztett jótállás esetén.
7.13. A kiterjesztett jótállási idő a standard jótállási idő lejártótól kezdődik.

8. FELELŐSSÉG REJTETT HIBÁK ESETÉN

8.1. A Vevőnek jogában áll panaszt tenni a javak rejtett hibái esetében.
8.2. A rejtett hibák elleni panasztevés a felfedezés utáni 24 órán belül történik, ha a Vevő szakember, különben jogvesztés történik. A panaszt írásban kell benyújtani, és a következőket kell tartalmaznia: a panasz tárgya, a hiba felfedezésének időpontja, a hiba leírása, annak előfordulási módja, a hiba megállapításának lehetséges okai, a panasz megoldási módja (kicserélés, javítás, bónuszok stb.)
8.3. A hibás szállítás következtében fellépő hibákat a Vevő által a fuvarozónak tett panaszok tartalmazzák, az Eladó értesítésével

9. SZERZŐDÉSES FELELŐSSÉG

9.1. A szerződéses feltételekkel járó késedelmes fizetés esetén az Eladó felfüggesztheti a szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését addig, ameddig a Vevő nem bizonyítja az adásvételi szerződés által meghatározott összes kötelezettség kifizetését, vagy az Eladóval azelőtt vagy azt követően kötött egyéb szerződésekből eredő kötelezettségek kifizetését, beleértve a késedelmi kötbér kifizetését is.
9.2. Abban az esetben, ha a Vevő nem fizeti ki az előírt előleget az Eladónak, és/ vagy nem közli az összes szükséges adatot a megrendelt termékek gyártásának megkezdéséhez az Eladóval az adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított legtöbb 5 naptári napon belül, akkor úgy tekintik, hogy a Vevő lemondott ezekről a szerződött termékekről.
9.3. Az adásvételi szerződés feltételei és/ vagy az általános eladási feltételekben/ eladási előírásokban meghatározott feltételeken kívül a felek nem felelnek a másik fél által elszenvedett termelési veszteségekért, nyereségvesztésért vagy a másik fél egyéb közvetett veszteségeiért.

10. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

10.1. A 7. cikkely rendelkezéseinek sérelme nélkül az Eladó nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy következményes kárért, és elutasítja a kártérítési felelősséget.
10.2. Abban az esetben, ha a Javakat gyártják, vagy ha a Javak egy a Vevő által benyújtott előírásoknak megfelelően létrehozott folyamatnak egy része, amelyet a Joris Ide végez, akkor a Vevő köteles kártalanítani a Joris Ide társaságot, a Joris Ide társasággal kapcsolatban felmerült vagy kifizetett bármely veszteséget, kárt és költséget a Joris Ide által fizetve vagy fizetésként elfogadva bármely más szabadalom, szerzői jog, formatervezési mintaoltalom, védjegy vagy más személyek szellemi vagy ipari tulajdonához fűződő jogainak megsértése esetén tett panasz esetén, amely a Joris Ide Vevői előírások felhasználásából ered.

11. A SZERZŐDÉS FELBONTÁSA/ MEGSZÜNTETÉSE

11.1. Az Eladó jogosult egyoldalúan elrendelni a szerződés felmondását/ megszűnését a következő esetekben:
(i) a kifizetés elmaradása vagy az ár beszedésenek lehetetlensége, beleértve egy elégtelen pénzalappal rendelkező fizetési megbízás vagy csekk kibocsátása esetében, vagy
(ii) az adósságok feloszlatása, átütemezése és bármely más hasonló intézkedés, kivéve a 85/2014 számú fizetésképtelenség megelőzéséről és fizetésképtelenségről szóló Törvény 123. cikkelyének (1) bekezdése által előírt eljárásokat, vagy
(iii) annak megállapítása, hogy a Vevő jogalanyát közvetlenül vagy közvetve más részvényesek ellenőrzik, mint a jelen szerződés megkötésének idején, abban az esetben, ha ez az Eladó érdekeinek sérelmével járhat, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint döntse el, hogy az adásvételi szerződés végrehajtását folytatja, de készpénzben történő kifizetéssel vagy a szerződést felbontja/ megszünteti.
11.2. Abban az esetben, ha az Eladó már kiszállította a Termékeket, akkor joga ván, az egyéb szerződéses jogainak sérelme nélkül, a Termékeket tulajdonába visszavenni bírósági beavatkozás nélkül, és a Vevő lehetővé teszi a Termékek azonnali átvételét az Eladó számára.
11.3. Abban az esetben, ha a Vevő lemond egy megrendelést, akkor a Vevő köteles az Eladónak állandó értékű kárpótlást fizetni, amelynek értéke a megrendelés 20%-a, anélkül, hogy az Eladó megfosztva legyen attól a jogától, hogy nagyobb kárpótlást kérjen, az elszenvedett és bizonyított veszteségek és károk függvényében. Abban az esetben, ha a Vevő nem vesz át egy adott megrendelést, akkor az Eladó jogosult a rendelés teljes összegét állandó kárpótlásként kiszámlázni, anélkül, hogy az Eladó raktározási díjfelszámításának joga megsérülne, a raktározási díj legfeljebb harminc (30) napig szabható ki. A már beszedett előlegeket az Eladó a fent meghatározott kárpótlásként őrzi. A korábbi rendelkezések nem érintik a fogyasztó szerződéstől való elállási jogát, amelyet a 34/2014. számú Romániában hatályban levő Sürgősségi Kormányrendelet vagy bármely más vonatkozó jogszabályi rendelkezés ír elő a fogyasztókat illetően.
11.4. A Felek tudomásul veszik, hogy a Termékek gyártására az Eladónak olyan nyersanyagokat/ anyagokat is meg kell vásárolnia, amelyeket nem szoktak általában használni. Az eladó nem köteles a megrendelés teljesítéséhez szükséges mennyiségű nyersanyagot saját raktárkészletéből rendelkezésre bocsátani, kivéve azt az esetet, ha az összes előzetes szerződéses feltétel teljes mértékben teljesül, nevezetesen a szerződés/ a megrendelés mindkét fél általi aláírása, az előleg/ az ár kifizetése (amennyiben előlegfizetésben állapodtak meg) és a gyártás megkezdéséhez szükséges valamennyi műszaki információ közlése

12. KÉNYSZERHELYZET

12.1. A szerződő felek közül egyik sem felel meg az adásvételi szerződés szerinti bármely kötelezettség nem határidőre való teljesítéséért és/ vagy - teljes vagy részleges mértékben való - helytelen teljesítéséért, ha az adott kötelezettséggel kapcsolatos teljesítés elmaradása vagy helytelen végrehajtása egy vis maior kényszerhelyzet miatt van. A vis maior kényszerhelyzet mentesíti a feleket jelen szerződés keretében meghatározott kötelezettségek részleges vagy teljes nem teljesítése esetén.
12.2. Vis maior kényszerhelyzet esemény alatt minden olyan esemény értendő, amelyet egyik fél sem tud ésszerűen befolyásolni, és amelyet természeténél fogva nem lehet előrelátni, vagy ha előre lehetett látni, elkerülhetetlen volt, beleértve a sztrájkot, a munkáltatói sztrájkokat vagy egyéb ipari jogvitákat (akár saját munkaerőről vagy egy harmadik fél munkaerejéről van szó), az áramellátás megszakítását vagy a szállítási hálózat meghibásodását, váratlan eseményeket, háborút, terrorizmust, zavargásokat, civil lázadást, polgári vagy katonai beavatkozást, nemzeti vagy nemzetközi csapást, fegyveres konfliktust, szándékos rongálást, a berendezések vagy a gépek megrongálódását, radioaktív, vegyi vagy biológiai fertőzést, hangrobbanást, robbanást, épületszerkezetek összeomlását, tűzvészt, árvizet, vihart, földrengést, tengeren való veszteséget, járványokat vagy hasonló eseményeket, természeti katasztrófákat vagy nagyon szélsőséges időjárási viszonyokat, vagy a szállítás hiányát vagy az alvállalkozói kötelezettségek be nem tartását ezen okok miatt.
12.3. Továbbá egyik fél sem felel a másik félnek a szerződéses kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy késedelme miatt, ha ez a tény a hatóságok által kibocsátott behozatali/ kiviteli engedélyek megadásának megtagadása vagy a már kibocsátott engedélyek érvénytelenítése miatt következett be. A Joris Ide nem vállal felelősséget a Vevővel szemben, vagy nem tekinthető úgy, hogy a Joris Ide késedelemmel teljesítette bármely szerződéses kötelezettségét a Javakkal kapcsolatban vagy megszegte kötelezettségeinek teljesítését, ha a késedelemet vagy a teljesítés elmaradását egy a Joris Ide társaság által ésszerűen nem befolyásolható tény okozta.
12.4. A vis maiorra hivatkozó fél köteles az esemény bekövetkezésétől számított 24 órán belül értesíteni a másik felet, és minden lehetséges intézkedést megtenni a következmények korlátozása érdekében

12.5. Abban az esetben, ha a keletkezéstől számított 5 napon belül az adott esemény nem szűnik meg, akkor a feleknek jogukban áll, hogy kártérítési igény nélkül értesítsék a másik felet az adásvételi szerződés megszünéséről

13. RÉSZLEGES HATÁLYTALANÍTÁS

13.1. A szerződés záradékainak teljes vagy részleges megszüntetése nincs hatással a felek között már esedékes kötelezettségekre.
13.2. Az előző bekezdés rendelkezései nem olyan jellegűek, hogy megszüntessék azon fél felelősségét, akinek a saját hibája vezetett a szerződés megszűnéséhez

14. TULAJDONJOG ÉS KOCKÁZATOK

14.1.A Termék tulajdonjoga átruházódik a Vevőre, amikor a termékek árát és az összes kapcsolódó díjat teljes egészében kifizette az Eladónak.
14.2. Ameddig a Vevő megszerzi a tulajdonjogot a Termékek felett, a Vevő garantálja a birtokában lévő Termékek állandó elérhetőségét és nyomon követhetőségét az Eladó vagy a kijelölt személyzet számára, úgy kezelve a Termékeket, mint az Eladó tulajdonát a Vevő telephelyén. Mindaddig, ameddig a tulajdonjog átruházása nem történt meg, a Vevőnek tilos a Joris Ide javakat adóssággal megterhelni.
14.3. Abban az esetben, ha a Vevő harmadik fél részére értékesíti a Termékeket, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Vevőtől a Termék viszonteladási árával egyenértékű összeget vegyen igénybe, beleértve a kapcsolódó díjakat, vagy azt a vételárat igényelje, amelyen az Eladó eladta a terméket a Vevőnek. A viszonteladási ár és a vételár közötti választás az Eladót illeti meg.
14.4. A Vevő nem adhatja el a megvásárolt termékeket harmadik feleknek csak a teljes ár és a kapcsolódó díjak kifizetése után. Az Eladó fenntartja a Termékek feletti tulajdonjogát akkor is, ha ezek egy harmadik fél birtokában vannak.
14.5. Az Eladó kérésére a Vevő elkészíti az összes dokumentumot és elvégzi az összes szükséges formaságot, hogy az Eladó tulajdonjogát a harmadik fél vásárlójának országában érvényesítse. Annak ellenére, hogy az Eladó fenntartja a Termékek tulajdonjogát, az értékesített termékekért vagy azok bármely részének a biztonságos tárolásáért, valamint az eladott termékek káráért, megsemmisüléséért vagy elvesztéséért viselt felelősség a Vevőt illeti meg attól a pillanattól kezdve, miután a Termékek a Vevőnek a mindkét fél által jóváhagyott feltételek szerint kiszállítottak és függetlenül a fuvarozó személyazonosságától.

15. ÁTRUHÁZÁSI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

15.1. Egyik fél sem jogosult a másik fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül részben vagy egészben átruházni az adásvételi szerződésből eredő jogokat vagy kötelezettségeket egy harmadik félnek, kivéve az Eladót, akinek joga van a szerződés átruházására a Vevő beleegyezése nélkül egy társult vállalatnak vagy egy harmadik félnek az Eladó részlegeinek/ leányvállalatainak engedményezése, felosztása, egybeolvadása vagy cseréje eredményeként. A szerződés érvényben marad, és kötelező érvényű az egyes szerződő felek jogutódaira nézve.

15.2. Az előző bekezdésben meghatározott engedményezési megállapodást közölni kell a másik féllel attól a naptól számított 5 munkanapon belül, amikor az engedményező ezt a megállapodást kérte; ellenkező esetben azt feltételezik, hogy az engedményezett nem járult hozzá a szerződés engedményezéséhez.

16. A HARMADIK FELEK JOGAI

16.1. Az Eladó tehermentesíti a Vevőt minden olyan felelősségtől, és kártalanítja a Vevőt a felmerült közvetett károk, veszteségek és költségek esetén, amelyek abból erednek, hogy az Eladó Terméke megsérti vagy állítólagosan megsérti bármely harmadik fél tulajdonában lévő vagy általa használt szabadalmat, engedélyt, védjegyet, logót vagy szerzői jog által védett tulajdont, és az Eladó garantál a Vevőért saját költségén, minden olyan követelés, panasz, bírósági idézés, a Vevő ellen indított intézkedés vagy eljárás ellen, feltéve, hogy az összes alábbi feltétle teljesül: (i) A Vevő azonnal írásos, részletes értesítést küld az Eladónak 2 (két) napon belül, ajánlott levélben az ellene indított eljárások esetén vagy egy harmadik fél azon szándékát kifejező értesítése esetében, amely követelést, panaszt, jogi lépéseket, bírósági idézést vagy más eljárást indítana ellene;
(ii) Az Eladó legyen az egyetlen, aki engedélyezett arra, hogy megvédje és megállapodásokat kössön vagy más hasonló tárgyalásokat folytasson az adott követelések, panaszok, jogi lépések, bírósági idézés vagy egyéb eljárások esetén; (iii) A Vevő nem tárgyalhat és nem köthet megállapodásokat a követeléseket, panaszokat, jogi lépéseket, bírósági idézést vagy eljárást illetően csak az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával és csak akkor, ha (iv) a Vevő proaktívan/ aktívan együttműködik az Eladó az általa nyújtott jóhiszemű segítségnyújtással és együttműködéshez szükséges információk rendelkezésre bocsátásával, amelyeket az Eladótól igényelhetnek a megerősített vagy esetleges jogviták során.
16.2. Az Eladó nem vállal semmilyen felelősséget, és nincs kártérítési kötelezettsége olyan Termékekért vagy alkatrészeikért, amelyek:
(i) megfelelnek a Vevő által megadott műszaki előírásoknak, műszaki rajzoknak, modelleknek vagy egyéb adatoknak vagy
(ii) egyoldalú beavatkozást végzett el rajtuk más, mint az Eladó vagy
(iii) abban az esetben, ha a Vevő továbbra is megsért bizonyos jogokat, miután megkapta az összes eszközt, amely a jogsértés elkerülésére szolgál vagy
(iv) amikor a Termék használata vagy más termékekkel, folyamatokkal vagy anyagokkal, vagy mindezek együttes alkalmazása, és nem maga a Termék, az elsődleges oka a jogsértésnek.

16.3. Abban az esetben, ha egy végleges és visszavonhatatlan bírósági végzés megállapítja, hogy az Eladó harmadik felek jogait megsértette vagy ezekkel visszaélt, vagy az Eladó saját kezdeményezést tett, a téves felhasználás vagy a jogsértések megállapítása után, akkor az Eladó szabad megítélése és saját költségén úgy dönthet, hogy
(i) módosítsa a Terméket oly módon, hogy az már ne sértse vagy éljen vissza a harmadik felek jogaival vagy

(ii) próbáljon meg megszerezni a Termék használatához szükséges engedélyt vagy más jogot vagy
(iii) helyettesítse a kérdéses Terméket olyan termékkel, amely nem sérti harmadik felek jogait.

16.4. Ha a fenti opciók kereskedelmi szempontból és/ vagy ésszerű határidőn belül nem valósíthatóak meg, akkor az Eladó a Termék visszaküldését kérheti, és a Vevőnek visszafizeti a Termékért fizetett összeget, bármely további kompenzáció kizárásával.
16.5. A jelen cikkelyben meghatároztt kompenzációs intézkedések az egyetlen kompenzációs intézkedések, amelyeket a Vevő követelhet kártérítésként. Az Eladó nem vállal felelősséget a közvetlen és közvetett károkért.

17. TITOKTARTÁS – SZELLEMI TULAJDONJOG

17.1. Ha az Eladó kifejezetten és írásban nem rendelkezik egyéb feltételekről, akkor a Vevőnek tilos kiszivárogtatni a nyilvánosságnak vagy egy harmadik félnek, helyzettől függetlenül, a bizalmas információkat vagy az Eladó tulajdonában lévő vagy az általa ellenőrzött információkat.
17.2. Az összes Termékekkel kapcsolatos szabadalom, kereskedelmi védjegy, szerzői jog és/ vagy egyéb szellemi tulajdonjog és/ vagy bizalmas vagy szerzői joggal védett információ az Eladó vagy a tulajdonos tulajdonában marad. A szerződéses rendelkezések nem biztosítanak a Vevőnek jogokat, jogcímeket vagy érdekeket és engedélyeket az Eladó tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan, és a Vevőnek tilos bármilyen bizalmas információ kiszivárogtatása, akár kereskedelmi jellegű, amelyet szellemi tulajdonjog véd, ellenkező esetben a Vevő köteles a bizonyított keletkezett károkat kifizetni.

18. ÉRTESÍTÉSEK

18.1. A szerződő felek közötti megegyezés szerint az egyik fél által küldött értesítés a másik félnek akkor érvényes, ha azt az adásvételi szerződés bevezető részében meghatározott címre továbbítják.
18.2. Abban az esetben, ha az értesítés postai úton történik, akkor azt ajánlott levélben, tértivevénnyel (A.R.) küldik el, és a címzett általi átvételi dátumnak a fogadó postahivatal által a megerősítéskor említett időpont tekintendő.
18.3. Ha az értesítést e-mailben vagy faxon küldik, a kézbesítés a küldést követő első munkanapon tekindentő átvettnek.
18.4. A szóbeli értesítéseket egyik fél sem veszi figyelembe, kivéve, ha megerősítést nyer, az előző bekezdésekben előírt módszerek egyikével.
18.5. Az egyik szerződő fél azonosító adatai (megnevezés, székhely, telefonszám/ faxszám), bankszámlájának, jogi képviselőjének módosítása esetében két munkanapon belül értesíteni kell a másik felet, feltéve, hogy a változtatások ellen nem vethetőek.

19. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

19.1. Ha a Vevő a meghatározott összegben és időben nem fizeti meg az árat, akkor az Eladónak kártérítési felelősség nélkül jogában áll a Vevő bármely jövőbeli, a jelen adásvételi szerződésen alapuló megrendelését megtagadni.
19.2. Ha a Vevő nem fizeti meg az árat az adott összegben és a megadott időn belül, akkor az Eladónak jogában áll kényszervégrehajtást vagy az eladás semmiségét kérelmezni, illetve mindkét esetben kártérítést kérni.
19.3. A Vevő jogilag késedelemben van, amikor nem teljesítette az ellenár kifizetési kötelezettségét.

20. VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK

20.1. Az adásvételi szerződés módosítása csak a szerződő felek között létrejött kiegészítő okirat alapján történhet. A Joris Ide által kibocsátott dokumentumokban, ajánlatokban, árlistákban, ajánlatok elfogadásában, számlákon vagy más eladási vagy vásárlási információkon megjelenő bármilyen nyomdai, anyagi vagy más jellegű hiba vagy kihagyás kijavításra kerül a Joris Ide felelősségre vonása nélkül.
20.2. Abban az esetben, ha a felek megsértik a kötelezettségeiket, és a jogsérelmett szenvedett fél nem kérelmezi az adott kötelezettség pontos végrehajtását vagy pénzbeli ellenértékét, nem jelenti azt, hogy lemondott erről a jogtól.
20.3. Az adásvételi szerződés rendelkezései kiegészítődnek az általános eladási feltételekkel és előírásokkal.

21. ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY, ILLETÉKES BÍRÓSÁG ÉS A ROMÁN NYELV MEGÁLLAPÍTÁSA A SZERZŐDÉST IRÁNYÍTÓ NYELVEKÉNT

21.1. Minden ügyletet az Eladó székhelyén kell megkötni, még akkor is, ha vannak más ellentmondásos rendelkezések ebben a tekintetben. Az ebből eredő végrehajtás, értelmezés és az esetleges jogviták esetében a hatályos romániai jogszabályokat kell alkalmazni. Az Eladó és a Vevő közötti bármely esetleges jogvitát az Eladó székhelyéhez tartozó illetékes bíróság oldja meg.
21.2. A Felek tudomásul veszik, hogy a fent említett általános eladási feltételeknek a francia és az angol nyelvű fordítása kizárólag a kölcsönös szerződéses kötelezettségek bemutatására szolgál, és a fordítás pontossága ellenére a jelen dokumentum eredeti szövege román nyelven íródott, ezért a román nyelv lesz az a nyelv, amelyet a teljes szövegben használt fogalmak és/ vagy kifejezések értelmezésére használnak, a román nyelv a szerződést értelmező és irányító kizárólagos nyelv.
21.3. A jelen szöveg egy megtekinthető elektronikus változat, amelynek megtekintési lehetőségére a szabványos megrendelési dokumentumok, megrendelési visszaigazolások, Eladó által kibocsátott számlák első oldala, illetve az Eladó termékkatalógusa kifejezetten utal.

22. KERESKEDELMI FELTÉTELEK ÉS ELŐÍRÁSOK LSS AJÁNLATOKRA (KÜLÖNLEGES TERVEZÉSI ZÁRADÉK)

22.1. A tervezés a műszaki irodák, a JORIS IDE harmadik feleinek felelőssége. Az Eladó nem vállal felelősséget a tervezésért, az ezekből a tevékenységből eredő tervezési hibákért vagy károkért.
22.2. A tervező az 1995. évi 10. számú Törvény szerint felelős a kapcsolódó építmény szilárdságáért és stabilitásáért az MLPAT (Romániai Szállítási, Építkezési és Turisztikai Minisztérium) által jóváhagyott PTH (technikai terv) műszaki projekt átvételétől/ átadásától, ebben az esetben a felelősség az építmény teljes élettartamára terjed ki.
22.3. A tervezőnek ki kell dolgoznia egy "Geometriai paraméterek" nevű tervezési témát, amelyet jóváhagyásra kell elküldenie a kedvezményezettnek és az Eladónak.
22.4. Abban az esetben, ha a kivitelezett projekt, majd a formatervezési minta nem felel meg a tervezési téma által előírt tervezési követelményeknek és olyan tervezési hibákat tartalmaz, amelyek kárt okoztak, akkor a tervező felel a befektető és a S.C. JORIS IDE S.R.L. előtt, anélkül, hogy a S.C. JORIS IDE S.R.L. egyetemlegesen felelős lenne. Jelen záradék csak akkor érvényes, ha a Vevő egy teljes "csarnok" vagy "épület" rendszert vásárol a projekt összes hozzátartozó részével.
22.5. Az árak az ajánlat napjától számított 15 napig érvényesek.
22.6. A fizetés a számlázási napon érvényes BNR (Román Nemzeti Bank) árfolyamon történik + 1,5%, kivéve, ha a szerződés másként rendelkezik.
22.7. A fizetési mód megállapítására a szerződés aláírásakor kerül sor, közös megegyezés alapján.
22.7. Az MLPAT (Romániai Szállítási, Építkezési és Turisztikai Minisztérium) által jóváhagyott DTAC (Technikai Dokumentáció az Építési Engedély Megszerzése érdekében) és PTh (Technikai Terv) szakasz esetén az ellenálló szerkezet tervezésének szabványos határideje körülbelül 3 hét a szerződés aláírását, az előleg kifizetését és az építészeti elemek részleteinek meghatározását követően. A viharkötő területeket optimális helyzetben vették figyelembe.
22.9. A "Geometriai paraméterek" aláírása "Változatlan jóváhagyásnak" tekindentő.

22.10. A Kedvezményezett vállalja, hogy adott esetben értesíti az Eladót a "Geometriai Paraméterek" teljesítésének feltételeiről, különben a 22.11 pont előírásai érvényesülnek.
22.11. A "Geometriai paraméterek" bármely módosítása megváltoztathatja az ajánlati árat. Az Eladó értesíti a Kedvezményezettet az új árról. Abban az esetben, ha a Vevő nem fogadja el az új árat, akkor a módosításokat nem végzik el, és az Eladó az eredeti előírásoknak megfelelően adja át a terméket. Ha a Kedvezményezett elfogadja az új árat, akkor a felek e tekintetben egy Kiegészítő okiratot kötnek a szerződéshez.
22.12. Az Építészeti és Telepítési project kivitelezésének határidejét a DTAC (Technikai Dokumentáció az Építési Engedély Megszerzése érdekében) és PTh (Technikai Terv) szakaszban, valamint az építési engedély kiadásához szükséges jóváhagyási dokumentáció határidejét a szerződés aláírásakor határozzák meg közös megegyezés alapján.
22.13. Az építési engedély kiadásához szükséges jóváhagyási dokumentációt átadják a Kedvezményezettnek. Az Eladó nem nyújtja be a Kedvezményezett nevében az építési engedély kiadásának kérelmezését.
22.14. A JORIS IDE SRL fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlat árát módosítsa, ha az ügyfél kérésére vagy miatt a gyártás megkezdése nem a szerződés aláírásának időpontjában meghatározott feltételek szerint történt.

23. A MEGVESZTEGETÉS ÉS A KORRUPCIÓ ELLENI KÜZDELEMRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK BETARTÁSA

23.1. A Vevőnek és a vele társult személyeknek vagy a jelen Szerződésben bármely módon résztvevő más személyeknek a következő kötelezettségei vannak:
23.1.1. betartja az összes vonatkozó törvényt, alapszabályt és jogszabályzatot, beleértve, de nem kizárólagosan a megvesztegetés és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó törvényt, ahogyan ezt kifejezetten előírja a megvesztegetés és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó egyesült királysági 2010-es Törvény.
23.1.2. nem vesz részt semmilyen tevékenységben, gyakorlatban vagy magatartásban, amely a megvesztegetés és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó egyesült királysági 2010-es Törvény 1., 2. vagy 6. szakaszában foglaltak szerint bűncselekménynek minősülne, ha egy ilyen tevékenységre, gyakorlatra vagy magatartásra az Egyesült Királyságban került sor;
23.1.3 betartja a Joris Ide társaság politikáját a megvesztegetés és a korrupció elleni küzdelmet illetően, a jelenlegi hatályos változatot és minden frissítését, amelyet a http://www.Joris Ide.com oldalon lehet megtekinteni.
23.1.4. a jelen Szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a megfelelő politikák és eljárások alkalmazását a megvesztegetés és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó egyesült királysági 2010-es Törvény szerint, és haladéktalanul írásban tájékoztatja a Joris Ide társaságot az esetleges jogsértésekről vagy büntetőeljárásokról;
23.1.5.haladéktalanul értesíti a Joris Ide társaságot a Vevő által a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban kapott illetéktelen és jogtalan pénzügyi vagy más természetű igényekről vagy követelésekről; és
23.1.6. haladéktalanul írásban értesíti a Joris Ide társaságot, ha egy külföldi köztisztviselő a Vevő munkatársa vagy alkalmazottja lett, vagy közvetlen vagy közvetett érdekeltséget szerez a Vevő társaságában (és a Vevő garantálja, hogy a jelen Szerződés aláírsakor nincsenek közvetlen vagy közvetett külföldi köztisztviselő munkatársai, alkalmazottai vagy tulajdonosai).
23.2. A jelen záradék szerint, a megfelelő eljárások és a külföldi köztisztviselők értelmezése, valamint annak a megállapítása, hogy egy adott személy egy másik személlyel társult a megvesztegetés és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó egyesült királysági 2010-es Törvény 7. cikkelyének (2) bekezdése szerint történik (és ezen törvény 9.

cikkelye szerinti esetleges utasításai szerint), illetve ezen Törvény 6. cikkelyének (5) és (6) bekezdése és 8. cikkelye szerint. A kétségek elkerülése érdekében a jelen rendelkezés bármely előírásának megsértése a Szerződés jelentős mértékben való megsértését jelenti.
23.3. A Vevő köteles kártalanítani a Joris Ide társaságot minden olyan veszteségért, adósságért, kárért, költségért (ideértve, de nem kizárólagosan a jogi díjakat) és a Joris Ide társaság által fizetett és felmerülő költségeket, ha ezek a Vevő vagy a hozzá társult, a Szerződés végrehajtásában és ehhez kapcsolódóan résztvevő bármely személy megsérti a jelen záradékot.
23.4. A jelen záradék bármely megsértése a Vevő vagy a Vevő bármely alkalmazottja, vagy a Vevő nevében eljáró személy (a közvetítő ismeretével vagy anélkül) által vagy bármely bűncselekmény elkövetése a Vevő vagy a Vevő bármely alkalmazottja vagy a Vevő nevében eljáró személy által a megvesztegetés és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó egyesült királysági 2010-es Törvény szerint a jelen Szerződéssel vagy bármely más a Joris Ide társasággal kötött szerződéssel kapcsolatban a Joris Ide társaságot feljogosítja arra, hogy felmondja a Szerződést és visszaszerezze a Vevőtől az összes Szerződés felmondásából eredő veszteségek értékét.