SZABVÁNYOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

A Vevő által végrehajtott (az alábbiakban meghatározott) minden Termék megvásárlására az alábbiakban meghatározott Feltételek vonatkoznak, amennyiben azok nem összeférhetetlenek a Vevő és az Eladó által egy külön írásos szerződésben megállapodott rendelkezésekkel. Az Eladó vagy képviselője kereskedelmi dokumentációjában (például megrendelési visszaigazolások, számlák stb.) említett egyéb feltételek nem alkalmazandóak, még akkor sem, ha azokat a Vevő nem utasította el kifejezetten, vagy egyéb, a szakterületen, akár kifejezetten, akár hallgatólagosan elfogadott feltételek, szokások, gyakorlatok vagy szakmai utasítások nem alkalmazandóak. A jelen feltételekben szereplő bármely jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás az adott jogi rendelkezésekre való hivatkozásként értelmezendő, abban a formában, azzal a tartalommal és azon a módon, ahogyan azok a Joris Ide és az Eladó közötti Szerződés megkötésének időpontjában hatályban vannak.

1. MEGHATÁROZÁSOK

A következő kifejezések jelentése a következő, hacsak a szövegkörnyezet kifejezetten másként nem rendelkezik:
1.1 A „Feltételek” a jelen dokumentumban meghatározott érvényben levő általános vásárlási feltételeket jelentik, és (kivéve, ha a szövegkörnyezet másként határozza meg) tartalmazzák a Vevő és az Eladó között írásban megállapodott különleges feltételeket.
1.2 A "Szerződés" a Termékek adásvételére vonatkozó szerződés, más néven adásvételi szerződés.
1.3 A „Szállítási cím” a Megrendelésben ekként feltüntetett cím.
1.4 A "Kiszállítási dátum" a Megrendelésben a termékek kiszállításának dátumaként megadott dátum vagy dátumok.
1.5 A „Javak” nyersanyagok, alkatrészek, berendezések, gépek, szoftverek, dokumentumok, modellek, öntőformák és bármely más termék, amely a Megrendelésben van feltüntetve, vagy amelyek az Eladótól a Vevőhöz történő szállítás eredményeként, vagy a Megrendelés végrehajtásának eredményeként jöttek létre.
1.6 A „Szolgáltatások” azok a szolgáltatások, amelyek a Megrendelésben leírt munkálatokat, a Termékek vagy azok bármelyikének telepítését vagy kiegészítő szolgáltatásokat tartalmazzák, vagy amelyek az Eladó által a Vevő részére történő szállítás eredményeként vagy a Megrendelés teljesítésének eredményeként jönnek létre.
1.7 A „Megrendelés” a Vevő beszerzési megrendelése, amelyben a jelen feltételekre hivatkoznak, vagy bármely az Eladó és a Vevő között a Termékek az Eladótól a Vevőhöz történő szolgáltatására és/ vagy szállítására vonatkozó megállapodás vagy jogviszony hivatkoznak.
1.8 Az „Ár” a Termékek vagy Szolgáltatások ára a 4. cikkelyben meghatározottak szerint.
1.9 A „Vevő” a Joris Ide csoporthoz tartozó entitás.
1.10 A „Termékek” a Szerződésben meghatározott javak és/ vagy szolgáltatások.
1.11 A "Műszaki adatok" a Termékekre vonatkozó tervek, rajzok, meghatározások, adatok vagy egyéb információk, amelyek összhangban vannak a Vevő ajánlásaival vagy a felek írásbeli megállapodásaival, vagy ha meghatározták ezt vagy megállapodtak ebben, akkor az Eladó szabványnak minősíti ezeket a Termékek esetében.
1.12 Az "Eladó" azt a személyt, céget vagy társaságot jelenti, aki a Megrendelés címzettje, vagy akivel a Vevő olyan kapcsolatot létesített, amelyben a Vevő a vásárló, valamint az Eladó bármely képviselője/ megbízottja/ felhatalmazottja, akit az Eladó jóváhagyott.
1.13 A „Társult” vagy „társvállalat” egy adott társasággal kapcsolatban minden olyan társaság, amely a szavazati jogot biztosító részvények legalább ötven százalékát (50%) birtokolja vagy ellenőrzi az adott társaságban, vagy bármely más olyan társaságban, amelynek szavazati jogot biztosító részvényei vannak vagy ellenőrzi azt az adott társaságban legalább ötven százalék arányban (50%).
1.14 A „Találmány” bármely találmány, függetlenül attól, hogy szabadalmazható-e vagy sem, beleértve, de nem kizárólagosan, a fejlesztéseket, az ötleteket, a know-how-t és bármely más szellemi tulajdonjogot a jelen Szerződésben felhasznált Termékekkel, gyártási folyamatokkal és Anyagokkal kapcsolatban.
1.15 A „Gyártás/ Előállítás” a Termékek gyártásával kapcsolatos minden szakasz és művelet, beleértve a következőket: Anyagbeszerzés, bejövő Anyagok ellenőrzése, Anyagok tárolása az Eladó raktáraiban, a Termék összeszerelés, a Termék kondicionálása, csomagolása és címkézése, feldolgozás és minőség-ellenőrzés, szállítás.
1.16 Az „Anyagok” a Termékek Gyártásához szükséges nyersanyagok és alkatrészek összessége vagy azok egy része, valamint a Termékek Gyártásához szükséges összes előkészítő anyag és csomagolóanyag (beleértve, de nem kizárólagosan a tárolóedényeket, csomagokat és kartondobozokat).
1.17 A „Védett információ” a felek között kicserélt Termékekkel és a Gyártással kapcsolatos minden bizalmas információ, amelyet az azt felfedő fél bizalmasként jelölt meg.

2. A BESZERZÉS ALAPJA

2.1 A Megrendelés a Vevő ajánlatának minősül a jelen feltételek hatálya alá tartozó Termékek megvásárlására. Abban az esetben, ha az Eladó a Megrendelés egy, több vagy összes elemét nem tudja maradéktalanul teljesíteni, az esetleges eltéréseket egyértelműen jelzi a megrendelés visszaigazolásában. Az Eladó által kiállított megrendelés-visszaigazolásban foglalt egyéb rendelkezések sérelme nélkül, az ilyen módosított megrendelés csak akkor lesz kötelező vagy válik kötelezővé a Vevő számára, ha a Vevő a visszaigazolás minden elemét, különösen a módosított elemeket kifejezetten írásban visszaigazolta. A Megrendelés tárgyát képező Termékek adásvételi szerződése a módosított és visszaigazolt formában a Vevő írásbeli visszaigazolásának napjától számít megkötöttnek.
2.2 Bármilyen megrendelés Eladó általi elfogadása vagy a Vevő által a módosított megrendelésre vonatkozó külön írásbeli visszaigazolás az Eladó által az adott Megrendelés hatálya alá tartozó termékek értékesítésére vonatkozó Szerződés megkötéséhez vezet, amelyet adásvételi szerződésnek is neveznek.
2.3 A 6.6. és 6.7. cikkelyben meghatározott feltételek által megengedett bármely módosítást vagy felmondást is figyelembe véve, a Szerződés módosítása nem kötelező érvényű, kivéve, ha abban mindkét fél meghatalmazott képviselői írásban megállapodtak.
2.4 Az Eladó kifejezetten beleegyezik abba, hogy a jelen Szerződés teljesítése nem jelent kötelezettséget a Vevő vagy Társvállalatai számára, hogy viseljék vagy kártalanítsák az Eladót az Eladó által végrehajtott befektetésekért. Ezért a gyártás kiegészítésével kapcsolatos bármely döntést az Eladó saját belátása szerint hozza meg, saját kockázatára és költségére, kivéve, ha írásban másként állapodnak meg.

3. MŰSZAKI ADATOK

3.1 A Termékek mennyiségét, minőségét és leírását a jelen feltételekben foglaltak szerint a Termékleírásban részletezik.
3.2 A Vevő által a Szerződéssel kapcsolatban vagy az Eladó által a Vevő számára kifejezetten kidolgozott specifikációk, valamint a Műszaki adatokban szereplő szerzői jogok, ipari tulajdonjogok vagy bármely más szellemi tulajdonjog, a Vevő kizárólagos tulajdonát képezik. Az Eladónak tilos ezeket a Műszaki adatokat harmadik félnek átadni vagy felhasználni, kivéve, ha az nem az Eladó hibájából vagy a szerződéses célból szükséges mértékben válik nyilvánossá.
3.3 Az Eladó betart minden vonatkozó előírást vagy egyéb jogi követelményt a Termékek Gyártásával kapcsolatban.
3.4 A Vevő vagy a Társvállalatai eltérő írásbeli megállapodása hiányában az Eladó nem gyárthatja a Termékeket a Vevőn vagy Társvállalatain kívül más vállalkozók számára. Ez a szabály vonatkozik azokra a Termékekre is, amelyeket a Vevőhöz vagy Társvállalataihoz tartozó bármely anyag, eljárás, berendezés vagy terv segítségével szereztek be, vagy amelyek a Vevő vagy Társvállalatai tervezésén, védett adatain és/ vagy találmányain alapulnak.

4. ÁR

A termékek ára a megrendelésben, illetve adott esetben a Vevő írásos visszaigazolásában, illetve az Eladó által kiállított megrendelés visszaigazolásában kerül feltüntetésre, és nem változik, kivéve a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulásával. Eltérő rendelkezés hiányában az ár:
(1) nem tartalmazza az alkalmazandó általános forgalmi adót (ÁFA), (amelyet a Vevő az ÁFÁT tartalmazó számla kézhezvételekor fizet ki);
(2) tartalmazza a Termékek Gyártási költségeit, valamint a csomagolással, a feladással, a szállítással, a biztosítással és a termékek szállítási címre történő szállításával kapcsolatos összes költséget, valamint az általános forgalmi adón kívüli egyéb adókat vagy kötelezettségeket és; (3)
a Megrendelésben megjelölt devizanemben fizetendő.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1 Az Eladó a Termékek kiszállításának napján vagy az azt követő bármely más időpontban számlát állít ki a Vevőnek. Minden számlát a Szerződésben meghatározott címre kell küldeni.
5.2 A Termékek minden egyes egyedi kiszállításáról külön számlát kell kiállítani, akár azonos adásvételi szerződés esetében is. Abban az esetben, ha az Eladó a Vevő által kért mennyiségnél kisebb mennyiséget szállít ki, az Eladó nem jogosult ezt a részleges szállítást a Vevőnek kiszámlázni.
5.3 Ha a Szerződés eltérően nem rendelkezik, akkor a Vevő köteles az Árat a számla kézhezvételének hónapjának végétől számított negyvenöt (45) napon belül kifizetni, feltéve, hogy az Eladó számláin meghatározott minden összeg megfelelően a Szerződés előírásai alapján esedékes, a számlákat helyesen kell címezni és fel kell tüntetni a vonatkozó rendelési számot.
5.4 Minden számlán fel kell tüntetni a Vevő megfelelő rendelési számát, a Vevő által megvásárolt Termékekhez tartozó kódokat (a Megrendelésben említettek szerint), az egyes kódokhoz tartozó árat, a kiszállítási árat és a szállítási címet. Az általános forgalmi adót és a szállítási költséget (ha az ár nem tartalmazza) külön kell feltüntetni minden számlán. Adott esetben a számlákon fel kell tüntetni az Eladó adóazonosító kódját.
5.5 A Vevőnek joga van az Eladó előzetes hozzájárulása nélkül az árból az Eladó által Vevőnek tartozott összeget levonni.
5.6 Abban az esetben, ha a Megrendelésben a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adnak meg árat, a Megrendelés nem igazolható vissza az Eladó által a Vevőnek utoljára kiszámlázott vagy felajánlott árnál magasabb áron, amelyet a Megrendelésben szereplő Termékek minősége és mennyisége határoz meg. Abban az esetben, ha az utolsó kiszámlázott ár nem tartalmaz hasonló minőségű termékeket, vagy mennyiségileg más mértékegységet használ, akkor a hasonló termékekre vonatkozó legfrissebb számlákat veszik figyelembe.
5.7 Az ár magába foglalja az összes jogdíjat, licencdíjat vagy más hasonló díjat, amely a Szerződés teljesítése céljából bármely találmány Eladó általi előállításával, használatával vagy gyakorlásával kapcsolatos.

6. SZÁLLÍTÁS ÉS ÁTVÉTEL

6.1 A kiszállítási határidő az Eladó számára kötelező, kivéve, ha a Vevővel nem állapodott meg másként.
6.2 A termékek kiszállítása a Vevő által megadott szállítási címre a meghatározott kiszállítási időpontig, a Vevő szokásos munkaidejében történik. Abban az esetben, ha az Eladó a Termékeket a meghatározott kiszállítási határidő előtt kiszállítja, akkor erről a Vevőt írásban értesíti, ha a Vevő a Terméket azon a napon nem tudja átvenni, akkor az Eladó más szállítási időpontot határoz meg.
6.3 A Vevő felhatalmazott képviselője által aláírt átvételi/ szállítási okmány hiányában egyetlen termék sem tekinthető kiszállítottnak.
6.4 A Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen a Termékek időben történő kiszállítása.
6.5 Az Eladó haladéktalanul a Vevő rendelkezésére bocsát minden olyan utasítást vagy egyéb információt, amely ahhoz szükséges, hogy a Vevő elfogadhassa a Termékek kiszállítását.
6.6 Abban az esetben, ha az Eladó nem tud egy bizonyos Kiszállítási határidőt betartani, haladéktalanul értesítenie kell a Vevőt egy másik kiszállítási dátumról. Az ilyen értesítés ellenére, és kivéve, ha a Vevő a Termékek más kiszállítási időpontjában kifejezetten írásban megállapodott, abban az esetben, ha az Eladó nem szállítja ki a Termékeket a szállítási napon, a Vevő választása szerint és bármilyen más jogorvoslati lehetőség nélkül jogosult a következőkre:
(1) az Ár csökkentésére, abban az esetben, ha azt nem fizették ki, illetve az Eladótól moratóriumot követelni az Ár öt százalékának (5%) mértékében minden megkezdett késedelmi hét után, legfeljebb az Ár tizenöt százalékig (15 %), ha a Vevő az Árat már kifizette, és/vagy
(2) részben vagy egészben a Szerződés felmondására, amely után az Eladó a termékekért kifizetett Ár bármely részét visszatéríti, és a Vevő választása szerint, az Eladó kockázatára és költségére teljes egészében vagy részben visszaküldi a Szerződés alapján már kiszállított Termékek, és/vagy
(3) (abban az esetben, ha a szállítás részletekben történik) a szállítás/ a szállítások lemondására, és (a Vevő választása szerint) helyettesítő Termékek vásárlására alternatív forrásból, és
(4) minden esetben kártérítés követelésére az Eladótól minden olyan jelenlegi vagy jövőbeni kárért, amelyet a teljesítés elmulasztása miatt elszenvedett vagy elszenvedni fog, valamint a 6.6 (2) és 6.6 (3) cikkelyek által előírt feltételek esetében, a cseretermékek vásárlási költségeinek követelésére.
6.7 A Szerződéses Termékek részleges kiszállítása nem történhet meg a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Részleges kiszállítás esetében minden csomagon, okmányon, csomagjegyzéken és számlán egyértelműen fel kell tüntetni a „Részleges kiszállítás” szöveget.
6.8 A Vevő nem vállal felelősséget a véletlenül másik szerződés alapján kiszállított tételek vagy tételrészek megfelelő visszaküldéséért az Eladónak.
6.9 Akkor is, ha a kiszállítás megtörtént, a Termékek nem minősülnek a Vevő által átvettnek mindaddig, ameddig:
(1) megvizsgálták és leellenőrizték, hogy megfelelnek a vonatkozó szállítási/ csomagolási dokumentumoknak; és

(2) a Vevő által szükségesnek ítélt átvételi teszteket a kiszállítástól számított harminc (30) napon belül elvégezték és a tesztek sikeresek voltak.
6.10 A Vevőt megillető egyéb jogorvoslatok sérelme nélkül, abban az esetben, ha a Termékek nem a Szerződésben előírtaknak megfelelően kerülnek kiszállításra, a Vevő értesíti az Eladót az esetleges szállítás során keletkezett hiányosságok/ nem megfelelőségek/ hibák felfedezésétől számított tizennégy (14) napon belül, az Eladó felelősségének sérelme nélkül a Vevőnek a következő jogai vannak:
(1) tizennégy (14) napon belül vagy a Vevő által meghatározott egyéb határidőn belül felszólítani az Eladót a nem megfelelő termék kicserélésére a saját költségére, és/vagy
(2) a Szerződés módosítására, amely esetben az Eladónak az így módosított Szerződést kell betartania, vagy
(3) a Szerződést (részben vagy egészben) felbontottnak tekinteni azért, mert az Eladó megszegte valamely kötelezettségét, és kérheti a még ki nem szállított vagy le nem gyártott Termékek után kifizetett Ár bármely részének visszatérítését, és a Vevő az Eladó kockázatára és költségére jogosult a Szerződés alapján már kiszállított Termékeket visszaküldeni, és minden esetben kártérítést követelni az őt ért bizonyos jelenlegi vagy jövőbeni károkért, amelyeket a nemteljesítés következtében elszenved vagy elszenvedni fog (beleértve, de nem kizárólagosan a cseretermékek költségeit).
6.11 A teljes tétel elutasítható, ha megállapítják, hogy a kiszállított Termékek egy mintája semmilyen módon sem felel meg a Szerződés követelményeinek. Elutasítás esetén a megsemmisülés/ veszteség és a sérülés kockázata nem száll át az Eladóról a Vevőre, ha azt értesítik a szállítás elutasításáról.
6.12 A Vevő elutasítási joga akkor is fennáll, ha a Vevő a Termékeket átvette. Különösen a Termékek vagy azok bármely részének átvétele, ellenőrzése, használata vagy kifizetése a Vevő részéről nem minősül elfogadásnak, lemondásnak vagy jóváhagyásnak, és nem érinti a Vevő Eladóval szemben fennálló jogait vagy jogorvoslati lehetőségeit, kivéve, ha a Termékeket kifejezetten elfogadják, a korábban felfedezett nem megfelelőség ellenére.
6.13 Az Eladó szavatol a Termékek nyilvánvaló hibáiért vagy nem megfelelőségeiért a kiszállítást követően is, amennyiben azokat az átvétel napján nem fedezték fel.

7. CSOMAGOLÁS, MEGJELÖLÉS ÉS DOKUMENTÁLÁS

7.1 A termékek a Vevő utasításainak (ha vannak ilyenek) és a fuvarozó vonatkozó előírásainak vagy követelményeinek megfelelően vannak megjelölve, és megfelelően vannak becsomagolva és rögzítve annak érdekében, hogy normális körülmények között sértetlen állapotban érkezzenek meg a szállítási címre.
7.2 Csomagolási dokumentumnak és minőségbiztosítási tanúsítványnak (QA) kell kísérnie minden kiszállított Termék-szállítmányt, és ezeket egyértelműen fel kell tüntetni a Termékeken.

7.3 Az Eladó felel a Termékek behozatalához, forgalomba hozatalához és szállításához szükséges importengedélyek, engedélyek vagy egyéb engedélyek beszerzéséért.
7.4 Az Eladó ingyen a Vevő rendelkezésére bocsátja a megfelelő mennyiségű angol és román nyelvű, a Termékekre vonatkozó kezelési és karbantartási kézikönyvet, amelyet a Vevő kérhet és/ vagy amelyek szükséges a Termékek megfelelő telepítéséhez, üzemeltetéséhez és karbantartásához.
7.5 Az Eladó többletköltség nélkül a Vevő rendelkezésére bocsát minden nyilatkozatot, tanúsítványt és egyéb, jogszabály vagy egyéb szabályozás által megkövetelt dokumentumot (pl. REACH tanúsítványok, termékek származási nyilatkozata stb.), és a Vevő első írásbeli kérésére elküldi a Termékek kiszállításával kapcsolatos egyéb nyilatkozatokat, tanúsítványokat, igazolásokat.
7.6 Az Eladó megfelelő, kellő szilárdságú csomagolást stb. használ a Termékek szállítási kockázatokkal szembeni védelme érdekében.
7.7 A Vevő nem vállalja, hogy a Termékek csomagjait, dobozait vagy egyéb csomagolásait visszaküldi, és ezekért a Vevő nem fizet.
7.8 Minden csomagoláson, dobozon, raklapon és egyéb konténeren egyértelműen és egyedileg fel kell tüntetni a Vevő nevét, rendelési számát és Termékkódjait. A csomagolási megjegyzéseket mindig mellékelni kell minden dobozhoz, ládához stb. és minden rovatban fel kell tüntetni a megrendelési számot, a mennyiségeket és a tételek leírását, a Vevő termékkódjait (a Megrendelésben meghatározottak szerint), a kiszállítási dátumot és a szállítási címet.

8. SZÁLLATÁSI DOKUMENTUMOK

Az számlák és a csomagolási listák másolatait mindig mellékelni kell a kiszállított Termékekhez. A számlák és a csomagolási listák másolatát is el kell küldeni a Vevőnek a szállítás előtt vagy annak időpontjában. A szállítási okmányt közvetlenül a Vevőnek kell megküldeni. Adott esetben az Eladónak be kell nyújtania a megfelelő vámdokumentációt, például származási bizonyítványokat stb.

9. A KOCKÁZAT ÉS A TULAJDON ÁTRUHÁZÁSA

9.1 A Termékek sérülésének, elvesztésének/ megsemmisülésének kockázata a Vevőre ruházódik át, ha a Termékeket átadták és nem emeltek kifogást a fenti 6. cikkely előírásai értelmében. A Termékek tulajdonjoga azonnal átruházódik a Vevőre, amikor a Termékek a Vevő birtokába kerültek, kivéve, ha a fizetés a szállítást megelőzően megtörtént, ebben az esetben a tulajdonjog a fizetés teljesítését követően haladéktalanul átruházódik a Vevőre.
9.2 Abban az esetben, ha a Termékek tulajdonjoga átruházódik a Vevőre a szállítást megelőzően, a fenti 9.1. cikkely szerint, akkor az Eladó köteles ezeket a Termékeket a többi Termékétől elkülönítve tartani, a Termékeket egyértelműen a Vevő tulajdonaként megjelölni, és minden esetben megfelelően kell biztosítania a Termékeket.

10. GARANCIÁK

10.1 Az Eladó szavatolja a Vevőnek, és a Szerződés elengedhetetlen feltétele, hogy a Termékek:
(1) alkalmasak az Eladó által bejelentett vagy az Eladó tudomására hozott bármely célra, valamint arra, hogy azokat a Vevő a szokásos üzleti tevékenysége során felhasználja;
(2) megfelelő minőségűek, valamint gyártási és anyaghibától mentesek;
(3) minden tekintetben megfelelnek a Vevőnek benyújtott műszaki adatoknak és/vagy mintának;
(4) nem okoznak kárt azon személyek egészségében vagy biztonságában, akik ésszerűen használják vagy kezelik az adott Termékeket előre látható célból, a Termékek céljával összhangban;
(5) betartják a Termékek Gyártásával, értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos összes jogszabályi előírást és szabályt; és
(6) nem sértik sem közvetlenül, sem közvetve harmadik fél szellemi tulajdonjogait, ha azok a Vevő Termékei között szerepelnek.
10.2 Abban az esetben, ha bármelyik Termék nem felel meg a 10.1. cikkelyben foglalt garanciák bármelyikének, és a Vevő által a törvény alapján igénybe vehető bármely egyéb jogorvoslat sérelme nélkül, a Vevő bármikor jogosult a kézbesítés napjától számított három (3) évig– saját belátása szerint –kérni az Eladótól a nem megfelelő Termékek kijavítását vagy kicserélését saját költségén tizennégy (14) naptári napon belül, vagy a Vevő által meghatározott egyéb határidőn belül, az Eladó köteles visszatéríteni a Vevőnek az ilyen Termékek visszaszerzésével és visszaküldésével kapcsolatban felmerült összes költséget.
10.3 Abban az esetben, ha az Eladó a 10.2. cikkely szerint tizennégy (14) napon belül (vagy a Vevő által meghatározott más időtartamon belül) nem javítja vagy nem cseréli ki az adott Terméket, akkor a Vevőnek joga van más forrásból csereterméket vásárolni, a Vevő által a cseretermékekért fizetett pénzösszegeket az Eladó a Vevőnek kifizeti.
10.4 A 6.6., 6.10., 10. és 11. cikkelyekben előírt garanciákat és javításokat a törvényi előírásoknak vagy a méltányossági előírásoknak kell kiegészítenie, függetlenül attól, hogy a Vevő elfogadja a Termékek egészét vagy egy részét, amelyekre vonatkozóan ilyen jótállás és jogorvoslat áll rendelkezésre.

11. KÁRTÉRÍTÉS

11.1 Az Eladó, a Vevőt minden felelősség alól mentesítve, teljes mértékben megtéríti az ügynököket, alkalmazottakat, tisztviselőket, társvállalatokat, kapcsolt vállalkozásokat és képviselőket vagy engedményeseket minden olyan kárért, amelyet a Vevőnek eladott Termékek következtében elszenvedhetnek, beleértve, de nem kizárólagosan korlátozódva a veszteségekre, a harmadik feleknek tartozott/ fizetett károkra, a költségekre és minden olyan kiadásra (beleértve az ésszerű módon kifizetett ügyvédi díjakat is), amelyek a Vevőnél közvetetten vagy közvetlenül kifizetésként felmerültek volna (akár saját ügyfeleinek, akár másoknak) és a következőkből származnak vagy a következőkhöz kapcsolódnak:
(1) az Eladó által a Termékekkel kapcsolatban vállalt bármely jótállás megsértése;
(2) minden olyan panasz, amely szerint az Eladó által értékesített Termékek behozatala, felhasználása vagy továbbértékesítése sértené bármely személy szabadalmát, szerzői jogát, ipari tulajdonjogát, védjegyét vagy bármely más szellemi tulajdonjogát, függetlenül attól, hogy be vannak építve a Vevő termékeibe vagy sem;
(3) az Eladó vagy alkalmazottai, megbízottjai vagy albeszállítói által a Szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítése során elkövetett bármely tevékenység vagy mulasztás.
11.2 Az Eladó a Vevő kérésére engedményez minden olyan garanciát, kártérítést, biztosítást vagy egyéb kártalanítást, amelyet az Eladó jogosult harmadik féltől kapni az eladott Termékekkel kapcsolatban.
11.3 Abban az esetben, ha a Vevő utasításokat ad a szállított Termékekkel kapcsolatban, az Eladó felelőssége annak biztosítása, hogy ezek az utasítások, illetve a Termékek használata vagy viszonteladása nem sérti bármely más személy szabadalmait, szerzői jogait, ipari tulajdonjogait, védjegyeit vagy egyéb szellemi tulajdonjogait. Abban az esetben, ha az Eladónak kétségei vannak afelől, hogy a Vevő által javasolt utasítások más személy jogait sértenék, az Eladó köteles megtagadni a Megrendelés átvételét, és abban az esetben, ha mégis elfogadja a rendelést, a Vevőt teljes mértékben mentesítve felelőssége alól, akkor teljes mértékben kártalanítja a Vevőt, beleértve, de nem kizárólagosan a veszteséget, a tartozott/ kifizetett károkat, a költségeket és a Vevőnél felmerülő vagy a Vevő által kifizetett költségeket a panasz békés vagy bírósági úton történő rendezése következtében.
11.4 Az Eladó szavatosságot vállal a Vevő felé az esetleges rejtett hibákért a kiszállítás napjától számított 3 éven belül, még akkor is, ha az árut időközben elidegenítették. A Vevő a hibák felfedezésétől számított 3 hónapon belül értesítheti az Eladót, még akkor is, ha azok korábban nyilvánultak meg. A rejtett hiba miatti felelősség elévülési ideje attól a naptól kezdődik, amikor a Vevő a rejtett hibáról tudomást szerzett, de legkésőbb a kiszállítás napjától számított 3 éves jótállási idő lejártáig tart, a jelen záradék első mondata értelmében.
11.5 A Vevő választása szerint jogosult: (i) a Termékek kijavítására/ javítására, (ii) a Termékek kicserélésére, (iii) a megfelelő árleszállításra, de mindenképpen legalább 20%-os kedvezményre, vagy (iv) a szerződés felmondására a súlyosságtól függően, és az ár visszatérítésére, valamint a Termékek szétszerelése miatt elszenvedett károkkal kapcsolatos kártérítés megfizetésére, vagy minden olyan saját vagy harmadik fél vállalkozóval szembeni felelősség megtérítésére, aki igényt érvényesíthet a Vevővel és az általa elszenvedett egyéb károkért, függetlenül attól, hogy az Eladó tudott a rejtett hibák fennállásáról vagy azok okairól, vagy sem.

12. BIZTOSÍTÁS

12.1 Az Eladónak a Termékekre vonatkozóan a 11. pont által előírt biztosítható szerződéses kötelezettségei teljesítésének elmulasztása esetében fennálló polgárjogi felelősségére vagy bármely egyéb kockázatára tartósan biztosítottnak kell lennie egy elismert, tekintélyes biztosítónál.

12.2 Abban az esetben, ha a Termékeket az Eladó kiszállítja, majd telepíti, az Eladónak kockázati biztosítást kell kötnie azokra a Termékekre. A szerződéses kötelezettségek teljesítéséből eredő kockázatok biztosításának az Eladó és a Vevő felelősségére egyaránt ki kell terjednie. A kötelező vagy választható felelősségbiztosítás által lefedett személyi károkért vagy árugaranciáért nyújtott kártérítést a Vevő kérésére ki kell fizetni, még akkor is, ha a biztosítás kifejezetten nem terjed ki a Vevő felelősségére. Az Eladó megad minden segítséget és információt, amelyet a Vevő vagy a Vevő biztosítói kérnek az Eladó által a Szerződés végrehajtásából eredő bármely cselekmény, követelés vagy helyzet megtámadása vagy megoldása céljából.

13. ÁTRUHÁZÁS ÉS ALVÁLLALKOZÁS

A szerződés az Eladót illetően inuitu personae, azaz személyhez kötött, az Eladó a jelen Szerződés által előírt jogokat vagy kötelezettségeket nem engedményezi, nem ruházza át vagy nem tart igényt engedményezésére vagy átruházására egy másik személyre. A Vevő jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit részben vagy egészben engedményezni és átruházni az Eladó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

14. A SZERZŐDÉS FELBONTÁSA

A Vevőt megillető egyéb jogok vagy jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül a Vevőnek jogában áll a Szerződést azonnal vagy bármikor, írásos értesítéssel felmondani anélkül, hogy az Eladót ért károkért felelősséget vállalna, ha:
(1) Az Eladó megszegi a jelen Szerződésből eredő bármely kötelezettségét, és nem orvosolja a helyzetet az értesítés közlésétől számított harminc (30) napon belül vagy a Vevő értesítésében megjelölt más ésszerű határidőn belül nem orvosolja; vagy
(2) Változás történik az Eladó irányító testületeiben, és ésszerű jelek mutatkoznak arra nézve, hogy az ilyen változás veszélyeztetné az Eladó hitelességét szerződéses kötelezettségei teljesítésében; vagy
(3) Az Eladó által a jelen okiratban szereplő bármely nyilatkozat a megtételének napján hamisnak vagy helytelennek bizonyul; vagy
(4) A Vevő ésszerűen úgy tartja, hogy az (1)–(4) pontban említett bármelyik esemény bekövetkezik, és erről értesíti az Eladót; vagy
(5) A 10.2. pontban meghatározott körülmények történnek meg; vagy
(6) Egy hatvan (60) napnál többet tartó (az alábbiakban meghatározott) kényszerhelyzet lép fel.
A szerződés bármely okból történő részleges megszűnése egyik felet sem mentesíti vagy szabadítja fel azon kötelezettségei alól, amelyek a felmondás következtében nem szűnnek meg. A Vevő a szerződéses felmondásban jelezheti, hogy melyik teljesítetlen kötelezettség miatt szeretné a szerződést felmondani.

15. NYILVÁNOSSÁG

Az Eladó nem hozza nyilvánosságra és nem jelenti be nyilvánosan, hogy a Vevő számára termékeket biztosít vagy munkálatokat végez, és nem használja fel a Vevő védjegyeit és/ vagy Védett információit a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

16. ÉRTESÍTÉSEK

Bármilyen értesítést vagy egyéb közlést, ha a jelen Szerződés egyik fele a másik félnek kéri vagy továbbítja, írásban kell megtenni, és megfelelően teljesítettnek tekintendő, ha azt a kibocsátó fél vagy annak nevében felhatalmazott képviselője aláírta és:
(1) abban az esetben, ha azt személyesen kézbesítik a másik félnek, az átvétel napján aláírt okiraton feltüntetett időpontban tekintendő átvettnek, futárszolgálattal történő feladás esetében az értesítés átvételére felhatalmazott címzett, ügynök vagy képviselője általi átvételkor tekintendő teljesítettnek.
(2) abban az esetben, ha azt tértivevényes ajánlott levélben küldik, a postai visszaigazolásban megjelölt kézhezvétel napján tekintendő átvettnek, ha az értesítés címzettje a jelenben Szerződésben meghatározott címre kapja az értesítést (vagy más címre, amelyről a címzett fél tájékoztatta a feladó felet, vagy olyan címre, amelyre a felek rendszeresen küldenek értesítéseket).
(3) Faxon történő küldés esetében a másik fél tudomására hozott faxszámra vagy faxszámokra történő hibamentes jelentés átvételekor tekintendő átvettnek.
(4) E-mailben történő küldés esetében a Szerződéssel kapcsolatos általában használt értesítési címre küldik az értesítést, ebben az esetben a feladást követő napon tekintendő az értesítés átvettnek.

17. LEMONDÁS

A Vevő lemondása az Eladó bizonyos szerződéses kötelezettségeinek megszegése miatti szerződéses jogorvoslati lehetőségekről nem tekintendő az ugyanazon vagy bármely más szerződéses rendelkezés későbbi megsértése esetén történő jogorvoslatra való hivatkozásnak. Abban az esetben, ha a Vevő a jelen szerződésből eredő bármely jogát nem gyakorolja, nem jelenti azon jogról való lemondást, amelyet a Vevő a jelenben vagy a jövőben gyakorolhat.

18. ÉRVÉNYESSÉG

Abban az esetben, ha bármely illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a jelen Feltételek valamely záradéka bármely okból, részben vagy egészben érvénytelen vagy hatástalan, a jelen Feltételek többi záradékának érvényessége, valamint a záradék azon része, amelyet semmisség vagy az érvénytelenség egyéb oka nem érint az okirat megkötésekor hatályos jogszabályok szerint kell érvényesíteni. Ilyen esetekben a Vevő jóhiszeműen törekszik arra, hogy a semmisséggel vagy az érvénytelenség egyéb okával sújtott rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel helyettesítsék, amelyek gazdasági szempontból a lehető legszorosabb és legtisztességesebb módon kezelik az érvénytelen rendelkezés hatását, és ha az érvénytelen rendelkezések nem pótolhatóak, a felek akarata szerint a kiegészítő hatályos jogszabályi rendelkezéseket alkalmazzák.

19. KAPCSOLAT

19.1 A jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem jelent olyan nyilatkozatot vagy megállapodást, amelyből az következne, hogy a felek bármely célú partnerségek, vegyes vállalatok, egyesületek, szakszervezetek, ügynökségek vagy egyéb célú jogalanyok tagjai, és a felek megállapodnak és tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés által előírt kölcsönös teljesítések tekintetében független szerződő felek.
19.2 Az Eladónak nincs joga a Vevőt kötelezni vagy a nevében és a javára bármilyen kötelezettséget vállalni, vagy szerződést kötni, vagy tetteivel a Vevő felelősségét magára vonni.

20. KÉNYSZERHELYZET

Abban az esetben, ha bármelyik felet (az Eladót vagy a Vevőt) olyan esemény akadályozza szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében, amelyet ésszerűen nem befolyásolhat, ideértve például tűzesetet, robbanást, árvizet vagy más kényszereseményt, háborút vagy polgári lázadást, sztrájkot (azaz " vis maior eseményt", kényszerhelyzetet), akkor az a fél, aki nem tud teljes egészében vagy részben, véglegesen vagy ideiglenesen teljesíteni, nem felel a jelen Szerződés megszegéséért az ilyen nemteljesítés miatt, amennyiben a nemteljesítés egy kényszerhelyzet miatt következett be. A kötelezettségek teljesítése az esemény fennállásáig szünetel, azzal a feltétellel, hogy a kényszerhelyzet miatt teljesíteni képtelen fél köteles a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni. A teljesíteni képtelen fél minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a kényszerhelyzetet kiküszöbölje annak érdekében, hogy kötelezettségeit minél előbb újra teljesíteni tudja.

21. MEGFELELŐSÉG

Az Eladó köteles betartani a gyártásra, az anyagokra, a csomagolásra vonatkozó bármely szabályozási előírás összes követelményét és/ vagy kötelezettségét, beleértve a törvények, szabályozó ügynökségek vagy osztályok, kormányhivatalok és/ vagy EU-szervek által megkövetelt hatályos jogszabályokat, utasításokat, rendeleteket, irányelveket és/ vagy iránymutatásokat a Termékek forgalmazását, importálását, árait vagy értékesítését vagy a jelen Szerződés bármely más rendelkezését illetően.

22. KÖZLÉSEK

Minden írásos és szóbeli közlésnek, minden dokumentumnak, valamint minden csomag címkézésének és jelölésének román vagy angol nyelvűnek kell lennie, kivéve, ha a Vevő írásban másként rendelkezik.

23. ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK – A JOGVITÁK MEGOLDÁSA

23.1 Az Eladó által elfogadott minden megrendelés a Vevő székhelyén megkötöttnek minősül. A jelen szerződésre mind a megkötése, mind annak értelmezése és végrehajtása tekintetében a Romániában hatályos jogszabályok alkalmazandók. Ugyanakkor a jelen szerződés megkötésével, értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdések eldöntésére a Vevő székhelye szerinti romániai bíróságok illetékesek, a határozatok végrehajtásának sérelme nélkül, illetve bármely más joghatóság határozatának végrehajtásának sérelme nélkül. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének, az úgynevezett "Bécsi Egyezménynek" rendelkezései nem alkalmazandók.
23.2 A felek kijelentik, hogy a fenti általános vásárlási és szállítási feltételek francia, német, angol vagy bármely más nyelvre történő fordítása kizárólag a kölcsönös szerződéses kötelezettségek magyarázatára szolgál, és a fordítás pontosságától függetlenül az alapszöveg román nyelven készült, és ezt a nyelvet fogják egyetlen, kizárólagos nyelvként használni a teljes szövegben szereplő szavak, speciális terminológia és/ vagy kifejezések értelmezésére. A jelen szöveg egy megtekinthető elektronikus változat, amelynek megtekintési lehetőségére a szabványos megrendelési dokumentumok és megrendelési visszaigazolások első oldala kifejezetten utal.